BISER VRIJEDNOSTI UČENJA

BISER VRIJEDNOSTI UČENJA

Rodio se uoči ratnih stradanja na našim prostorima. Kao dijete proživio vrijeme stradanja i poniženja. Bio je najbolji učenik osnovne škole koju je pohađao u Bijeljini, 2010. najbolji učenik 334. generacije Behram-begove medrese u Tuzli, a danas je hafiz Jusuf Džafić apsolvent na prestižnom, najstarijem univerzitetu na svijetu Al-Azhar u Kairu.

Allah je rekao: „Allah, meleci i učeni ljudi koji zastupaju pravednost svjedoče da nema drugog Boga osim Njega.“
Allah kaže: „Onima između vas koji vjeruju, i učenima, Allah će povećati njihove stepene.“ Ibn Abbas je rekao o ovom ajetu: „Položaj učenih je sedam stotina puta viši nego u običnog vjernika, a razmak između dva položaja je kao pet stotina godina putovanja“.
Allah je rekao: „Jesu li jednaki oni koji znaju i oni koji ne znaju?“
Allah je rekao: „Najviše se Allaha boje, među Njegovim robovima, oni koji su učeni.“
On je rekao: „Učenjaci su nasljednici vjerovjesnika.“
On je rekao: „Smrt naroda je lakša nego smrt jednog učenog čovjeka.“

Vjerovjesnik je rekao: „Tinta učenih će biti mjerena krvlju šehida na Sudnjem danu.“
On je rekao: „Učen čovjek je Allahov zastupnik na zemlji.“
Vjerovjesnik je jednom bio upitan: „O Božji vjerovjesniče, koje je djelo najbolje?“ On je rekao: „Znanje.“ Onda je bio upitan: „Na koje znanje misliš?“ A on je odgovorio: „Na znanje o Allahu.“ Oni tada rekoše: „Mi te pitamo za djelo, a ti nam govoriš o znanju.“ Vjerovjesnik odgovori: „Sa znanjem o Allahu i malo djela će biti dovoljno, a sa neznanjem neće biti dovoljno djela pa čak i ako ih bude bilo mnogo.“

jdz2

Jusuf Džafić je rođen 1991. godine u Bijeljini. Završio je Osnovnu školu Sveti Sava, a potom Behram-begovu medresu u Tuzli 2010. godine, kao učenik generacije. Trenutno je apsolvent na prestižnom univerzitetu El-Azharu na Šerijatskom-pravnom fakultetu, odsjek Šerijatsko pravo.
Hifz časnog Kur'ana je završio 20. novembra 2012. godine na Azharovom institutu Muallimu-l-Kur'an, na čija tri departmanta preko 400 učenika, koji dolaze iz preko 60 zemalja, uče napamet stranice Časnog Kur'ana. Muhafizi su mu bili Džemal Metbuli i Islam Madžid. Na svečanoj akademiji druge generacije hafiza Časnog Kur'ana, upriličenoj 30. marta 2013. godine, uručene su diplome za hifz 140-rici novih hafiza, među kojima je bio i Jusuf Džafić.
Pored šehadetname iz hifza Časnog Kur'ana, stekao je dosad 18 idžazetnama za djela iz različitih islamskih disciplina: fikha (islamsko pravo), hadisa (islamska tradicija), akaida (islamska teologija), tefsir (hermeneutika Kur'ana), tarih (historija), sira (biografija Muhammeda, a.s.), tesavvuf (islamska mistika).
Budući da studira na Azharu, ima priliku da sluša predavanja najvećih doktora i šejhova u Egiptu. Među njima treba istaći sljedeće: dr. Hišam Kamil Hamid, profesor i imam Zahir Bejbersove džamije; dr. Muhamed Jahja Kettani, profesor i član izvršnog biroa Svjetskog udruženja sufija; dr. Mustafa Nedevi; šejh Fevzi Kutani; dr. Muhammed Ebu Sejjid Ahmed, profesor na Šerijatsko-pravnom fakultetu pri El-Azharu; dr. Alijja Hasan Lejsi, profesor na Šerijatsko-pravnom fakultetu pri El-Azharu; dr. Imaduddin Salah el-Ezheri, profesor na Dar el-ifta’ el-misrijje; dr. Hazim Kilani, profesor na Šerijatsko-pravnom fakultetu pri El-Azharu u Aleksandriji; dr. Atijje Fejjad, profesor na Šerijatsko-pravnom fakultetu pri El-Azharu i zamjenik predsjednika ureda za Svjetsku uniju islamskih učenjaka u Egiptu; dr. Ahmed Taha Rejjan, profesor na Šerijatsko-pravnom fakultetu pri El-Azharu; mr. Ridvan Mahfuz, profesor na Univerzitetu El-Feth u Damasku i profesor na El-Azharu; šejh Mustafa Nedevi, utemeljitelj Instituta za studije islamistike i arapskog jezika u Mensuri.
Aktivno sudjeluje u radu Asocijacije studenata Bosne i Hercegovine u Egiptu (ASBiHEG). Među aktivnostima ASBiHEG treba posebno spomenuti određene prezentacije Bosne i Hercegovine u Klubu stranih studenata u Kairu, te organizovanje dvije proslave Dana nezavisnosti BiH. Godine 2013, među gostima, bili su sljedeći: turski ambasador u Egiptu, bivši egipatski ambasador u BiH, te diplomatski kor Bosne i Hercegovine, Azerbejdžana, Kosova i Makedonije.
Jusuf Džafić je aktivan na spisateljskom polju. Još kao učenik prvog razreda Medrese počeo je da piše za Misak, list učenika Behram-begove medrese. Sa 22 objavljena rada tokom školovanja u Medresi, važi za najplodnijeg novinara tokom historije Misaka. Bio je i lektor dotičnog lista u toku školske 2009/10 godine. Nakon završetka svog školovanja u Medresi, nastavlja da povremeno piše za Misak kao njegov dopisnik.

jdz8
Od 2010. godine postaje dio redakcije Zemana, biltena Medžlisa islamske zajednice Bijeljina pod uredništvom Mirsad-ef. Okanovića, a čiji je jedan od najaktivnijih članova bio.
Nakon 25-januarske revolucije u Egiptu, zajedno sa Asmirom Bekrićem i Hamdijom Islamovićem, svojim kolegama iz Behram-begove medrese, preuzima juna 2011. godine uredništvo Glasnika, lista ASBiHEG, tačnije postaje lektor i zamjenik glavnog i odgovornog urednika dotičnog časopisa. List je na bosanskom jeziku i dostupan je u elektronskoj formi. Uspjeh je bio ogroman – za manje od godinu dana, tačnije od juna 2011. godine i 4. broja, kada su preuzeli uredništvo do 9. broja, izdatog aprila 2012. godine, povećali su tiraž sa 900 (4. broj) na preko 11 000 (8. i 9. broj). Nažalost, što zbog nedostatka (nikakvih) novčanih sredstava, što zbog drastičnog smanjenja broja studenata prouzrokovanog komplikovanom političkom situacijom u Egiptu, Glasnik od 10. broja, publiciranog septembra 2012. godine, više ne izlazi.
Krajem 2011. godine postaje dopisnik SAFF-a, informativnog islamskog časopisa, a od ljeta 2013. godine počinje pisati i za Glasnik Rijaseta IZ u BiH. Od 2014. godine, ukidanjem časopisa SAFF, postaje dopisnik SAFF-ovog portala www.saff.ba.
Član je i redakcije Glasa BiH, popularno-znanstvenog časopisa u nakladi ASBiHEG, jedinog bosanskohercegovačkog lista na arapskom jeziku danas. Prvi broj lista je izašao marta 2013. godine. List izlazi jedanput godišnje.
Objavio je i 5 naučnih radova u Glasniku Rijaseta Islamske zajednice u BiH.
Takođe, piše i prevodi povremeno i za sljedeće web portale: islam-iman.com, www.akos.ba, www.bošnjaci.net, www.saff.ba, www.preporodbn.com, www.mizbijeljina.ba.
Pored pokojeg proznog rada, Jusuf Džafić piše i poeziju. Njegove pjesmu su objavljivane u okviru konkursa u zbirkama radova učesnika Novosarajevskih književnih susreta: Duhovna konekcija, objavljene 2011. godine (Vidi: Jusuf Džafić, Kairo i Azhar, Duhovna konekcija, KNS, 2011, str. 64), i Izvan dometa, objavljene 2013. godine (Vidi: Jusuf Džafić, Snatrim nigdjezemsku, Izvan dometa, KNS, 2013, str. 28). Učestvovao je na petim i šestim međunarodnim Novosarajevskim književnim susretima 2011. godine, odnosno 2013. godine, na kojim se okupi preko 100 književnika iz zemalja bivše Jugoslavije i njihove dijaspore. Neke njegove pjesme su objavljene i u časopisu Glasnik, listu ASBiHEG.
Bavi se i prevođenjem, budući da govori arapski i engleski jezik, a posjeduje i pasivno znanje njemačkog, turskog (i osmanskog turskog), latinskog i španskog jezika. Tako su u Glasniku ASBiHEG izlazili prijevodi u nastavcima dijelova knjige poznatog egipatskog znanstvenika i islamskog mislioca Zeglula en-Nedždžara – A Treasures in the Sunnah. Scientific Approach (Inače, ovu knjigu je preveo drugi autor na bosanski jezik). Trenutno prevodi sa arapskog jezika monografiju Emira Ahmeda Hajdera Šihabija o Ahmed-paši Džezzaru Pervanu Bošnjaku za MIZ Trebinje: Kazivanje o Ahmed-paši el-Džezzaru. Egipat, Šam i doživljaji sa Napoleonom Bonapartom (Kissa Ahmed Baša el-Džezzar bejne Misr ve eš-Šam ve havadise mea Nabulijun Bunabarte).
Prijevodi izvjesnih članaka sa arapskog i engleskog se pored Glasnika, mogu čitati u Saffu, te na web portalima www.akos.ba, www.saff.ba, mizbijeljina.ba, islam-iman.com.

jdz1
Napisao je knjigu iz oblasti osmanske historije BiH pod imenom Evlija Čelebija o Bošnjacima, koja se bavi doprinosom Evlije Čelebije i njegovog Putopisa bosanskoj i bošnjačkoj historiografiji. Prvo izdanje knjige je objavljeno u 17 dijelova u časopisu SAFF i na web portalu SAFF-a, u razdoblju od novembra 2013. godine do oktobra 2014. godine. Drugo izdanje knjige je objavljeno u 20 dijelova na web portalima preporodbn.com i www.akos.ba. Prvo štampano izdanje bi trebalo da bude objavljeno 2015. godine.
Skoro je napisao i knjigu iz oblasti historije, tačnije Bosna od Ilira do Slavena, ostala je samo završna obrada, ali zbog nedostatka novčanih sredstava za nabavljanje potrebne literature, te zbog nedostatka vremena, prouzrokovanog prvo porodičnim problemima, a kasnije i udaljenošću od Bosne, pauzirao je sa pisanjem dotične knjige. Knjiga je nastala od ljeta 2009. do ljeta 2010. godine. S druge strane, izvjesne studije iz oblasti historije, uglavnom glede bosansko-egipatskih veza, objavljuje u Glasniku Rijaseta IZ, Saffu i časopisu Savt el-Busna ve el-Hersek.
Sveukupno gledajući, Jusuf Džafić je do sada napisao i objavio, u 6 novina, 6 web portala, te 2 književne zbirke, oko 180 bibliografskih jedinica iz različitih oblasti: historija, islamistika, lingvistika, politika i politikologija, prevodilaštvo, poezija, proza, intervjui, prikazi, reportaže, kratke novinarske vijesti i sl. Ti radovi su preuzeti i objavljeni oko 300 puta na oko 55 web stranica.
Istakao se i na polju amaterskog filma, prolaskom u finale na već spomenutom svjetskom konkursu kratkog filma kojeg svake godine organizuje Tony Blair Foundation, organizacija koje se bori protiv malarije u Africi preko međureligijskog dijaloga. Naime, 2010. godine na konkursu za 3-minutni film, na engleskom jeziku, na temu „Moja vjera me inspiriše“, on i trojica njegovih kolega su prošli u finalni krug sa još 16 filmova. Inače, Jusuf Džafić je bio reditelj (Vidi: bilten Naši najbolji rezultati u školskoj 2009/2010. u izdanju Behram-begove medrese u Tuzli, str. 23). U žiriju su bili: Tony Blair, Jet Li, Natalie Portman, Nik Powell, jordanska kraljica Ranija, Jonathan Caplan, Amr Khaled, Wendi Murdoch, June Sarpong and Deepak Verma. (U žiriju za 2011. godinu je bio i naše reisu-l-ulema Mustafa ef. Cerić).
Zabilježio je i izvjesne medijske nastupe na islamskim globalnim satelitskim televizijama – TV Iqraa (Ikre) i TV Huda na engleskom jeziku, te TV Feth na arapskom jeziku. Bio je do sada gost u oko 60 televizijskih emisija. Posebno se ističu nastupi u: Islamic Legacy, serijal o povijesti islama, emitiran na TV Ikre 2012. godine; Correct Your Recitation, sedmični program uživo na TV Huda o učenju (kiraetu) i tumačenju (tefsiru) Kur'ana; Let's Talk, program na TV Huda u kojem se obrađuju raznorazne aktuelne teme iz muslimanskog svijeta; Ummah Tonight, program uživo u večernjem terminu na TV Huda u kojem sa odabranim gostima razglabaju globalne teme glede Ummeta; Family Issues, program uživo u poslijepodnevnom terminu na TV Huda u kojem se sa odabranim gostima raspravlja o problemima muslimanske porodice; Huda Tonight, program uživo u večernjem terminu na TV Huda u kojem se sa odabranim gostima raspravlja o problemima muslimanskog društva. (Vidi: Naše Azharlije nizaju TV nastupe, Saff, 335/2013, str. 43).
Jusuf Džafić je učestvovao na sljedećim simpozijumima, seminarima i skupovima:
– Izgradnja građanskog društva kroz međureligijski dijalog – II faza, Hotel Park, Bihać, 19-22.10.2014, seminar u organizaciji Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini. (Aktivan i na davetsko-imamskom polju. Dio njegovog spisateljskog rada je izrazito davetskog karaktera. Kao učenik Behram-begove medrese biva raspoređivan na ramazansku praksu u gradski džemat Bijeljina, medžlis Bijeljina. Nakon medrese, 2010. godine, biva teravih-imam u džematu Gornji Ćehajići, medžlis Donji Vakuf. Naredne tri godine biva teravih-imam na području medžlisa Jablanica u sljedećim džematima: Glogošnica (2011, 2013) i Zlate (2012). Džafić je imao čast da 2013. godine bude prvi koji je ikada klanjao kurban-bajram i održao kurban-bajramsku hutbu u KPZ Bijeljina. Bio je to drugi bajram-namaz ikada održan u KPZ Bijeljina, a prvi klanjan u prvo vrijeme, tj. 45 minuta nakon izlaska sunca. Godine 2014. godine zbog izvjesnih zdravstvenih problema u porodici odustaje od odlaska na ramazansku praksu u inostranstvo, te ramazan provodi kao pomoćni imam u džematu Bijeljina, medžlis Bijeljina, gdje pored dužnosti pomoćnog imama, aktivno obavlja dužnost muallima u mektebu.
O postignutim rezultatima i kvalitetu njegovih ramazanskih aktivnosti, posebno na muallimskom polju, najbolje mogu da ocjene glavni imami, tj. Samir ef. Camić, glavni imam MIZ Bijeljina, Esad ef. Slipac, glavni imam MIZ Donji Vakuf, i Suljo ef. Cikotić, tadašnji glavni imam MIZ Jablanica, a sadašnji glavni imam MIZ Mostar, te džematlije Bijeljine, Gornjih Ćehajića, Glogošnice i Zlata. Bilans rada kao muallim je sljedeći: 57 svršenika sufare, 28 svršenika tedžvida, 2 svršenika hatme, te 70-ero učenika koji su pred njim stjecala mektebsko opće znanje.

jdz3
Treba spomenuti i zajedničke iftare: jedan iftar 2012. godine u džematu Zlate u okviru programa za 27. noć, te dva iftara 2013. godine u džematu Glogošnica: jedan za 14. noć, a drugi za 24. noć Ramazana. Zajednički iftar 2011. godine na Zlatama zabilježen je video kamerom, a prilog o aktivnostima toga dana emitovani su na TV Jablanica i TV Vogošća.
Značajna je i njegova uloga u Ramazanu 2013. godine, tačni 5. i 6. avgusta, kada je učestvovao u gašenju požara u MZ Glogošnica. Al Jazeera Balkans je napravila reportažu o njegovoj i ulozi njegovih džematlija u gašenju požara, a TV 1 je napravila kratki intervju sa njim.
Sarađivao je i sa Azharovim timom PIT (Al-Azhar Team for Presenting Islam to Tourist), egipatskom nevladinom organizacijom koja preko besplatnih turističkih tura prezentira islam turistima u Egiptu. Kao rezultat te saradnje, promovitna pjesma dotične organizacije je, pored engleskog, arapskog i još nekoliko svjetskih jezika, dostupna i na našem jeziku.
Jusuf Džafić učestvuje u aktivnostima Dobrotovnog društva Merhamet, ogranku u Bijeljini, njegovom Omladinskom klubu. Primjera radi, preveo je sa bosanskog na arapski jezik njihov projekat Edukacija socijalno ugrožene djece osnovnog obrazovanja. Projekat je realiziran u proljeće 2014. godine, a finansirao ga je Crveni polumjesec Sarajevo.
On je takođe aktivni dobrovoljni davalac krvi. Štaviše, kao učenik IV razreda Behram-begove medrese, bio je jedan od organizatora jednog grupnog dragovoljnog darivanja krvi. Svake godine učestvuje u međunarodnom Maršu mira, posvećenom žrtvama Srebreničkog genocida (izuzetak godine 2013-2015, kada je bio spriječen zbog ramazanskih aktivnosti). Njegov hobi je planinarenje.
Ukratko, Jusuf Džafić je aktivan u sljedećim poljima: historija, književnost, posebno poezija, lingvistika, islamistika, novinarstvo, politika i politikologija, prevodilaštvo, društveni rad. Ukratko, biser na putevima učenja, podučavanja i mudrosti. Jusuf Džafić ima 24 godine. Da ga Dragi Allah obaspe svojom milošću i mudrošću na putu sticanja znanja!

Pripremio: Emir Musli