Najljepši hadisi

Molim te za bogobojaznost…

Prenosi se da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, molio Allaha, dž.š., sljedećim riječima: “Molim te za bogobojaznost i strah od Tebe i javno i tajno”.

Pogledajte u one…

Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem rekao: “Pogledajte u one koji su niži od vas, a ne u one koji su viši od vas, to je najbolji način da izbjegnete omalovažavanje Allahove blagodati prema vama.”

Boj se Allaha…

Od Ebu Zerra, r.a. se prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: “Boj se Allaha gdje god bio, loše djelo poprati dobrim ono će ga obrisati i lijepo se prema ljudima ophodi”. (Tirmizi)

Čovjek je vjere svoga prijatelja…

“Čovjek je vjere svog prijatelja, pa neka čovjek gleda s kim će se družiti.” (Ahmed, Ebu Dawud, Tirmizi)

Čovjek koji izađe…

Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem je rekao: “Nema ni jednog čovjeka koji izađe iz svoje kuće tražeći nauku, a da mu meleki ne pruže svoja krila zadovoljni sa onim što čini.” (Tirimizi)

Požurite sa dobrim djelima…

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Požurite sa dobrim djelima, jer će se pojavljivati smutnje koje će nastupati kao dijelovi mrkle noći; čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, ili će omrknuti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik – prodavat će svoju vjeru za dunjalučke stvari.” (Muslim)

Ko pomiluje glavu siročeta…

Poslanik s.a.w.s. kaže: “Ko pomiluje glavu siročeta – radi Allaha dž.š. – za svaku pomilovanu dlaku će mu se upisati po jedno dobro djelo, a ko se bude na pravi način starao o siročetu ja i on ćemo zajedno biti u džennetu – kao ova dva prsta!”

Neće biti Sudnjeg dana dok…

Prenosi Ebu Zenad od El-Ea'redža, ovaj od Ebu Hurejre, a on od Poslanika, alejhis-selam, da je rekao: “Neće biti Sudnjeg dana sve dok se ljudi ne počnu natjecati u izgradnji visokih građevina!” (Buhari)

Najbolji je dinar…

Od Sevbana, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji je dinar onaj dinar kojim čovjek nahrani svoju djecu, i dinar kojim hrani svog konja pripremajući ga na Allahovom putu, i dinar koji čovjek potroši na svoje prijatelje na Allahovu putu.” (Muslim)

Tvoj osmijeh u lice tvoga brata…

“Tvoj osmijeh u lice tvom bratu tebi je sadaka, narediti dobro i odvratiti od zla je tebi sadaka, ukazati na put čovjeku koji je zalutao na nekom mjestu tebi je sadaka, uklanjanje kamena, trnja i kosti s puta tebi je sadaka, zahvatiti vodu svojom kofom i napuniti kofu tvoga brata tebi je sadaka.” (Tirmizi)

Svakom čovjeku je određeno…

“Svakom čovjeku određeno je da svakog dana u kojem Sunce izađe podijeli sadaku.” Ashabi rekoše: “Allahov Poslaniče, odakle nama da udjeljujemo sadaku!?” Poslanik odgovori: “Zaista je puno dženetskih vrata; tesbih, tekbir, tahmid, naređivanje dobra i odvraćanje od zla, uklanjanje prepreka s puta, urazumiti gluha, uputiti slijepa, ispuniti potrebu potrebitom, žurno utješiti ucviljenog i žalosnog i čvrsto stati uz potlačenog. Sve je to sadaka od tebe za tebe.” (Ibn Hibban)

Dobročinstvo je dobra narav…

Od Nevvasa ibn Sem'ana, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dobročinstvo je dobra narav, a grijeh je ono što te u prsima tišti, a ne želiš da to ljudi saznaju.” (Muslim)

U džennetu imaju vrata…

Prenosi se od Sehla ibn-Sa’da da je Resulullah s.a.w.s. rekao: “U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih ce ući postači na Sudnjem danu i niko drugi mimo njih. Reći će se: “Gdje su postači?” Oni će ustati i na njih niko drugi neće ući. Kada oni uđu, ona će se zatvoriti i niko više na njih neće ući.” (Buhari i Muslim)

Najbolji od vas…

Poslanik s.a.w.s je rekao: “Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. A ja sam među vama najbolji prema svojoj ženi.”

Dvije vrste džehenemlija…

Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Dvije vrste džehennemlija ne želim nikako sresti: ljude sa volovskim žilama (bičevima), koji batinaju svoje podanike i žene koje su, premda obučene, ipak obnažene, koje su zavodnice i koje bivaju zavedene, i one čija je kosa nalik na devinu grbu; takve neće ući u džennet, takve neće osjetiti njegov miris! A džennetski miris se osjeća na vrlo velikoj udaljenosti.” (Muslim)

Namaz…

Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Prvo za što će biti pitan rob na sudnjem danu jeste namaz; pa ako namaz bude dobar bit će i ostala djela, a ako nema namaza propast će mu i ostala djela.”

Tvoj brat se potrudio…

“Jedan ashab je spravio hranu i pozvao Poslanika s.a.v.s. i ashabe. Nakon što je iznijeo hranu pred goste, jedan od njih se izmakao. Poslanik ga je upitao šta mu je, a on je odgovorio: “Ja postim.” Poslanik mu reče: “Tvoj brat se potrudio i napravio hranu a ti kažeš: “Ja postim.” Nego ti jedi sada, a posti drugi dan za ovaj današnji.”

Neće osjetiti miris dženneta…

Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Koja god žena se namiriše i prođe pored skupine muškaraca i oni osjete njen miris, neće osjetiti mirisa dženneta.”

Najbolji saf kod muškarca i žene…

Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Najbolji saf kod muškaraca je prvi saff, a najgori je zadnji. Najbolji saff kod žena je zadnji saff a najgori prvi.”

Kada bi robovi znali…

Prenosi se od Ebu-Mes'uda el-Gaffarija r.a. kaže: “Čuo sam Resulullaha s.a.w.s. da kaže: ‘Kada bi robovi znali šta je Ramazan, željeli bi da čitava godina bude ramazan’.” (Ibn-Huzejme)

Pet namaza, džuma do džume…

Prenosi se od Ebu-Hurejre ra, da je Resulullah s.a.w.s rekao: “Pet namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana brišu ono što je između njih, ako se izbjegavaju veliki grijesi.” (Muslim)

Istinski musliman je…

“Istinski musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni ostali muslimani.” (Buharija i Muslim)

Kao zidovi zgrade…

“Vjernik vjerniku je kao zidovi zgrade, jedan drugog podupiru.” (Buharija i Muslim)

Kada čovjek uči dovu…

Poslanik s.a.w.s. kaže: “Kada čovjek uči dovu za svog odsutnog brata, melek govori: ‘Neka je i tebi isto što i njemu tražiš’.” (Ahmed i Muslim)

Ostavite raspravu…

“Ostavite raspravu zbog malo dobra u njoj. Ostavite raspravu zbog male koristi od nje jer ona prouzrokuje neprijateljstvo među braćom.” (Taberani)

Ne nanosi mu nepravdu…

“Musliman je muslimanu brat: ne nanosi mu nepravdu, ne uskraćuje mu njegova prava i ne ponižava ga. Čovjeku je dovoljno zla to što nipodaštava brata muslimana.” (Muslim)

Ko napusti raspravu…

“Ko napusti raspravu kad nije u pravu, bude mu napravljena kuća u džennetskoj mahali, a ko ostavi raspravu kad je u pravu, bude mu izgrađena kuća u najodabranijem dijelu dženneta.” (Ibn Madze i Tirmizi)

Ko sakrije sramotu…

“Ko sakrije sramotu svoga brata na dunjaluku, Allah će sakriti njegovu i na dunjaluku i na ahiretu.” (Buharija i Muslim)

Poslan sam…

“Poslan sam da bih upotpunio moral.” (Buharija i drugi muhaddisi)

Strogo se čuvajte sumnjičenja…

“Strogo se čuvajte sumnjičenja, jer je sumnjičenje najlažniji govor.” (Buharija i Muslim)

Meni najbliži od vas…

“Meni najbliži od vas bit će oni koji imaju najljepši ahlak, koji su skrušeni i koji mire i zbližavaju.” (Tirmizi)

Dobročinstvo…

“Dobročinstvo je da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, jer iako ti Njega ne vidiš, on tebe, zaista, vidi.” (Buharija i Muslim)

Najviše ljudi…

“Najviše ljudi koji će ući u džennet bit će zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka.” (Buharija i drugi muhaddisi)

Ne gleda u vaša tijela…

“Allah, uistinu, ne gleda u vaša tijela niti u vaš izgled, nego gleda u vaša srca.” (Muslim)

Strah bez razloga…

“Najgore što se može naći kod čovjeka jeste škrtost zbog pohlepe i strah bez razloga.” (Buharija i Ebu Dawud)

Jak je vjernik…

“Jak je vjernik bolji i Allahu draži od slabog vjernika.” (Muslim)

Najgori od ljudi…

“Najgori od ljudi jeste onaj od koga se nešto zatraži u ime Allaha, pa ovog taj odbije.” (Buharija i Muslim)

Bdijenje na Allahovom putu…

“Bdijenje nekog od vas na Allahovom putu bolje je nego da u svojoj kući klanja 70 godina.” (Tirmizi)

Namaz u džematu…

“Namaz u džematu vrijedniji je dvadeset i sedam puta od namaza pojedinca.” (Buharija i Muslim)

Ko nije zahvalan…

“Onaj ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan ni Allahu.” (Ebu Dawud i Tirmizi)

Iskren savjet…

“Vjera je iskren savjet.” (Muslim)

Pomoć džematu…

“Allahova je pomoć džematu. Ko god sam ode iz džemata, sam će se naći u džehennemu.” (Tirmizi)

Kukurijekanje pijetla…

Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Ako čujete kukurijekanje pijetla, onda tražite od  Allaha, dž.š.,  neko dobro, a ako čujete revanje magarca onda se utječite Allahu, dž.š., od šejtana jer ga je magarac tada vidio.” (Prenose ga sastavljači Kutubus-sitte izuzev Ibnu-Madžea.)

Zemlja svakog dana kaže…

Prenosi se od Enesa ibn Malika da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao: ‘Zemlja svakog dana s deset stvari moli i kaže: ‘O sine Ademov! Šetaš se po mojim leđima, a završit ćeš u mom trbuhu. Griješiš na mojim leđima, a ispraštat ćeš u mom trbuhu. Smiješ se na meni, a plakat ćeš u meni. Raduješ se na meni, a tugovat ćeš u meni. Skupljaš blago na meni, a kajat ćeš se u meni. Jedeš zabranjeno na meni, a bit ćeš pojeden u meni. Oholiš se na meni, a bit ćeš slab u meni. Hodaš veseo po meni, a zadesit ćeš se tužan u meni. Šetaš po svijetu na meni, a bit ćeš u tmini na meni. Ideš u društvu po meni, a završit ćeš sam u meni’.”

Čuvaj se pretjerivanja…

“Čuvajte se pretjerivanja u vjeri, jer uistinu ono što je uništilo one prije vas je pretjerivanje u njoj.” (Ahmed)

Vjernici gledaju na grijehe…

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Vjernici gledaju na svoje grijehe kao na to da sjede pod jednim brdom strahujući da se ono ne obruši na njih, dok griješnici gledaju na svoje grijehe kao na običnu muhu koja im stane na nos, pa je oni rukom svojom otjeraju!” (Buhari)

Kada bi čovjek…

Ibn Abbas, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada bi čovjek imao punu dolinu zlata, zaželio bi da ima dvije doline, a njegova usta neće ništa napuniti do prašina, a Allah prima pokajanje od onog ko se pokaje.” (Muttefekun alejhi)

Neće ući u Džennet…

Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Neće ući u Džennet onaj koji kida rodbinske veze.” (Muttefekun alejhi)

Nećete osvojiti ljude…

“Nećete osvojiti ljude svojim imetkom, nego svojim osmjehom i lijepim ponašanjem.” Hadis bilježe El-Beraz, Musned, 1.977; Ebu Ja'la, 6.550

O petku…

Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s.: “Allahov Poslaniče, pričaj nam o petku i o njegovim vrijednostima…”
Pa je rekao: “On sadrži 5 karakteristika:

– u njemu je stvoren Adem a.s.
– toga dana je sišao na Zemlju (iz Dženneta)
– u tome danu je umro
– u njemu ima jedan čas u kome – ako Allahov rob zamoli Allaha za nešto – On mu to dadne, osim ako se radi o grijehu ili kidanju rodbinskih veza
– u petak će nastupiti Smak svijeta. Ne postoji nijedan melek blizak, nebo, zemlja, niti brdo, a ni kamen, a da ne strahuje od petka!”