Dove

DOVE ALLAHOVOG POSLANIKA MUHAMMEDA, A.S.

Dova za otklanjanje straha, nesanice, nemira, tuge i potištenosti

Allāhumme rabbes-semāvātis-seb‘i ve mā ezallet ve rabbel-erādīne ve mā eкallet ve rabbeš-šejātīne ve mā edallet kun lī džāren min šerri ħalкike kullihim džemī‘ā en jefruta ‘alejje eĥadun minhum ev en jebgā ‘alejje ‘azze džāruke ve dželle senāuke ve lā ilāhe gajruke.

“Allahu moj, Gospodaru sedam Nebesa i onoga što ona prekrivaju, Gospodaru zemalja i onoga što one nose, Gospodaru šejtana i onih koje oni zavedu na krivi put, budi mi zaštitnik od zla svakog Tvoga stvorenja, da me neko od njih ne savlada ili da mi ne učini nepravdu, Tvoja zaštita je nenadmašna, a ugled uzvišen i nema boga osim Tebe.”

Dova za otklanjanje brige i tuge

Lā ilāhe illallāhul-‘azīmul-ĥalīm. Lā ilāhe illallāhu rabbul-‘aršil-‘azīm. Lā ilāhe illallāhu rabbus-semāvāti ve rabbul-erdi rabbul-‘aršil-kerīm.

“Nema boga osim Allaha, Velikoga i Blagoga. Nema boga osim Allaha, Gospodara Arša veličanstvenoga. Nema boga osim Allaha, Gospodara Nebesa i Gospodara Zemlje, Gospodara Arša plemenitoga.”

Allāhumme innī ‘abduke ve ibnu ‘abdike ve ibnu emetike. Nāsijetī bi jedike mādī fijje ĥukmuk ‘adlun fijje ќadāuk es-eluke bi-kulli ismin huve leke semmejte bihī nefseke ev enzeltehū fī Kitābike ev ‘allemtehū eĥaden min ħalкike ev iste’ serte bihī fī ilmil-gajbi ‘indeke en tedž‘alel кur'āne rebī‘a кalbī ve nūre besarī ve dželāe ĥuznī ve zihābe hemmī.

„Allahu moj, ja sam rob Tvoj, i sin roba Tvoga, i sin robinje Tvoje. Moj položaj je u Tvojoj ruci, ja sam podložan Tebi i nadamnom se sprovode propisi Tvoji, pravedna je za mene svaka odluka Tvoja, zato Te molim svim Tvojim imenima, kojima si Sebe nazvao, ili ih u Svojoj Knjizi objavio, ili ih nekom od Tvojih bića saopćio, ili ih, pak, zadržao kod Sebe, kao znanje nedokučivog, molim Te da mi Kur’an učiniš proljećem srca moga, svjetlom grudi mojih, razbistrenjem tuge moje i odhodom briga mojih.“

Allāhumme raĥmeteke erdžū fe lā tekilnī ilā nefsī tarfete ‘ajnin ve asliĥ lī še'nī kullehū lā ilāhe illā ente.

“Allahu moj, milost Tvoju molim; ni na trenutak me ne prepuštaj meni i u svemu popravi stanje moje. Nema boga osim Tebe.”

Allāhu rabbī lā ušriku bihī šej-ā. Jā hajju jā kajjūmu bi raĥmetike estegīsu.

„Allah je Gospodar moj i ja Njemu nikoga ravnim ne smatram. O Vječno Živi, o Ti Koji sam po sebi postojiš i Koji sve održavaš, Tvojom milošću tražim pomoć.“

Opća dova

Allāhumme innī es-eluke min ħajri ma se-eleke minhu nebijjuke muĥammedun ‘alejhis-selāmu ve e‘ūzu bike min šerri meste‘āze minhu nebijjuke muhammedun ‘alejhis-selām. Ve entel-muste‘ānu ve ‘alejkel-belāgu ve lā ĥavle ve lā kuvvete illā billāh.

„Gospodaru, molim Te za dobro za koje Te je molio i Tvoj poslanik Muhammed, a utječem Ti se od zla od kojeg Ti se utjecao Tvoj poslanik Muhammed. Ti si onaj od Kojeg se traži pomoć i Tvoja pomoć je dovoljna. Samo su u Tebe snaga i moć.”

Dove za oprost grijeha

Allāhummagfir lī ħatīetī ve džehlī ve isrāfī fī emrī ve mā ente e‘alemu bihī minnī. Allāhummagfir lī džiddī ve hezlī ve ħataī ve ‘amdī ve kulle zālike ‘indī. Allāhummagfir lī mā кaddemtu ve mā eħħartu ve mā esrertu ve mā e‘alentu ve mā ente e‘alemu bihī minnī entel-muкaddimu ve entel-mu-eħħiru ve ente ‘alā kulli šej-in кadīr.

“Allahu moj, oprosti mi moj grijeh i moje neznanje, i neumjerenost moju u postupcima mojim, koje Ti poznaješ bolje od mene. Allahu moj, oprosti mi ono što sam u zbilji i šali učinio, ono što omaškom i što hotimično uradim, a svega toga ima kod mene. Allahu moj, oprosti mi ono što sam god ikada učinio, što sam tajno i što sam javno uradio, a što Ti znaš bolje od mene. Ti određuješ šta će se desiti prije a šta kasnije i Ti si Svemoćan.”

Allāhumme inneke ‘afuvvun kerīmun tuĥibbul-‘afve f‘afu ‘annī.

“Allahu moj, Ti doista praštaš i Plemenit si, voliš praštanje, pa oprosti mi!”

Allāhumme innī zalemtu nefsī zulmen kesīren ve lā jagfiruz-zunūbe illā ente fagfir lī magfireten min ‘indike verĥamnī inneke entel-gafūrur-raĥīm.

“Gospodaru, ja sam sebi mnogo nasilje učinio, a samo Ti grijehe opraštaš, pa mi oprosti Tvojim oprostom i smiluj mi se, jer Ti opraštaš i Milostiv si!”

Dove za zaštitu

Allāhumme innī e‘ūzu biridāke min seħatike ve bi mu‘āfātike min ‘uкūbetike lā uĥsī senāen ‘alejke ente kemā esnejte ‘alā nefsik.

“Allahu moj, utječem se Tvome zadovoljstvu od Tvoje mržnje, Tvome oprostu od Tvoje kazne. Nisam u stanju izreći Ti pohvalu kako dolikuje, Ti si onakav kako si Sebe pohvalio.”

Rabbi e‘innī ve lā tu‘in ‘alejje vensurnī ve lā tensur ‘alejje vemkur lī ve lā temkur ‘alejje vehdinī ve jessiril-hudā lī vensurnī ‘alā men begā ‘alejje. Rabbi-dž‘alnī šekkāren leke zekkāren leke rehhāben leke mitvā‘an leke muhbiten ilejke evvāhen munībā. Rabbi teкabbel tevbetī vagsil ĥavbetī ve edžib d‘avetī ve sebbit ĥudždžetī ve seddid lisānī vehdi кalbī veslul sehīmete sadrī.

“Gospodaru moj, pomozi me, a nemoj nikoga pomoći protiv mene, daj mi da pobijedim, a ne da budem pobijeđen, da preduhitrim spletke, a ne da budem njihova žrtva. Uputi me i olakšaj mi da idem pravim putem i pomozi mi da nadvladam onoga ko mi želi nešto ružno učiniti. Gospodaru moj, učini me Tebi mnogo zahvalnim, onim koji Te stalno ima na umu, potpuno predanim, jako poslušnim, Tebi poniznim, i onim koji Te često priziva i koji Ti se iskreno kaje. Gospodaru moj, primi moje pokajanje i očisti moje grijehe, uslišaj moju dovu, učvrsti moj dokaz, učini da moj jezik uvijek istinu govori, uputi moje srce i odstrani zlobu iz mojih prsa!”

Allāhumme innī e‘ūzu bike minel-‘adžzi vel-keseli vel-džubni vel-heremi vel-buħli ve e‘ūzu bike min ‘azābil-кabri ve e‘ūzu bike min fitnetil-maĥjā vel-memāt.

“Allahu moj, kod Tebe tražim zaštitu od slabosti i ljenosti, od kukavičluka, duboke starosti i škrtosti. Utječem Ti se od kazne u kaburu i kod Tebe tražim zaštitu od iskušenja života i smrti.”

Allāhumme innī e‘ūzu bike minel-keseli vel-heremi vel-me'semi vel-magremi ve min fitnetil-кabri ve ‘azābil-кabri ve min fitnetin-nāri ve ‘azābin-nāri ve min šerri fitnetil-ginā. Ve e‘ūzu bike min fitnetil-faкri ve e‘ūzu bike min fitnetil-mesiĥid-dedždžāl. Allāhummagsil ‘annī ħatāje bimāis-seldži vel-beredi ve neккi кalbī minel-ħatājā kemā neккajtes-sevbel-ebjeda mined-denesi ve bā‘id bejnī ve bejne ħatāje kemā bā‘adte bejnel-mešriкi vel-magrib.

„Allahu moj, utječem Ti se od ljenosti, teške starosti, grijeha i duga, od iskušenja i kazne u kaburu, od iskušenja i kazne u vatri i od zla kušnje imućnosti. Utječem Ti se od kušnje siromaštva. Utječem Ti se od Dedžalove smutnje. Allahu moj, očisti me od grijeha s vodom od snijega i leda i očisti moje srce od grešaka kao što daješ da se bijela odjeća očisti od nečistoće i udalji me od mojih grijeha kao što si udaljio Istok i Zapad.“

Allāhumme innī e‘ūzu bike minel-‘adžzi vel-keseli vel-buħli vel-heremi ve ‘azābil-кabri. Allāhumme āti nefsī taкvāhā ve zekkihā ente ħajrun men zekkāhā ente velijjuhā ve mevlāhā. Allāhumme innī e‘ūzu bike min ‘ilmin lā jenfe‘u ve min кalbin lā jaħše‘u ve min nefsin lā tešbe‘u ve min d‘avetin lā justedžābu lehā.

„Allahu moj, Tebi se utječem od slabosti, ljenosti, škrtosti, duboke starosti i kaburskog azaba. Allahu moj, podari mojoj duši bogobojaznost i čistoću, Ti najbolje daruješ čistoću, Ti si njen Vlasnik i Zaštitnik. Tražim zaštitu od znanja od kojeg koristi nema, i od srca koje nije skrušeno, i od duše koja je nezasita, i od dove koja se ne uslišava.“

Allāhumme innī e‘ūzu bike min munkerātil-aħlāкi vel-e‘amāli vel-ehvāi.

„Allahu moj, utječem Ti se od ružnog ponašanja, ružnih djela i ružnih želja.“

Bismillāhil-lezī lā jedurru me‘asmihī šej-un fil-erdi ve lā fis-semāi ve huves-semī ‘ul-‘alīm. (3 puta)

„S imenom Allaha uz čije ime ništa ni na Zemlji ni na Nebu ne može nanijeti štetu, a On sve čuje i sve zna.“

Allāhumme ente rabbī lā ilāhe illā ente ‘alejke tevekkeltu ve ente rabbul-‘aršil-‘azīm. Ma šā-allāhu kāne ve mā lem ješe’ lem jekun. Lā ĥavle ve lā кuvvete illā billāhil-‘alijjil-‘azīm. E‘alemu ennallāhe ‘alā kulli šej-in кadīr ve ennallāhe кad eĥāta bi kulli šej-in ‘ilmā. Allāhumme innī e‘ūzu bike min šerri nefsī ve min šerri kulli dābbetin ente āħizun bi nāsijetihā. Inne rabbī ‘alā sirātin musteкīm.

„Allahu moj, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe! Na Tebe se oslanjam, a Ti si Gospodar Arša velilčanstvenoga! Što Allah hoće to biva, a što On neće, to ne može ni biti. Nema stanja ni kretanja osim s Allahom, Uzvišenim, Veličanstvenim! Znam da je Allah svemoćan i da Allah sve obuhvata Svojim znanjem. Allahu moj kod Tebe zaštitu tražim od zla moje duše i zla svega živoga zbog čega Ti kažnjavaš. Gospodar moj me upućuje na pravi put.”

Allāhumme asliĥ lī dīnil-lezī huve ‘ismetu emrī ve asliĥ lī dun-jājel-letī fīhā me‘āšī ve asliĥ lī āħiretil-letī fīhā me‘ādī vedž‘alil-ĥajāte zijadeten lī fī kulli ħajrin vedž‘alil-mevte rāĥaten lī min kulli šerrin.

“Gospodaru moj, sačuvaj mi moju vjeru koja štiti postupke moje, ovaj svijet na kojem živim i ahiret na koji ću se vratiti. Učini da mi život na ovome svijetu bude povećanje svakoga dobra, a smrt rasterećenje od svakoga zla.”

Allāhumme innī e‘ūzu bike minel-hedmi ve e‘ūzu bike minet-tureddī ve e‘ūzu bike minel-gareкi vel-ĥareкi vel-heremi ve e‘ūzu bike en jeteħabbetaniš-šejtānu ‘indel-mevti ve e‘ūzu bike en emūte fi sebīlike mudbiren ve e‘ūzu bike en emūte ledīgā.

“Allahu moj, od Tebe tražim zaštitu od toga da se što ne sruši na mene, da se ne strovalim, da se ne utopim, da ne izgorim i da u starosti posve ne iznemognem. Tražim od Tebe zaštitu da me šejtan na smrti ne savlada i da ne umrem bježeći leđa okrenutih iz borbe na Tvome putu, i tražim zaštitu od Tebe da ne umrem od ujeda otrovnih životinja.”

Allāhumme ‘āfinī fī bedenī. Allāhumme ‘āfinī fī sem‘ī. Allāhumme ‘āfinī fī besarī lā ilāhe illā ente. Allāhumme innī e‘ūzu bike minel-kufri vel-faкri ve e‘ūzu bike min ‘azābil-кabri lā ilāhe illā ente.

„Allahu moj, sačuvaj moje tijelo. Allahu moj, sačuvaj moj sluh. Allahu moj, sačuvaj moj vid, nema boga osim Tebe. Allahu moj, Tebi se utječem od nevjerovanja i siromaštva, i utječem Ti se od kaburske patnje, nema boga osim Tebe.“

E‘ūzu billāhi min džehdil-belāi ve derkiš-šeкāi ve sū-il-кadāi ve šemātetil-e‘adāi.

„Utječem se Allahu od teškog iskušenja, i nesreće, i zle sudbine, i neprijateljske osvete.“

Allāhumme innī e‘ūzu bike min šerri mā ‘alimtu ve min šerri mā lem e‘alem.

„Allahu moj, od Tebe tražim zaštitu od zla onoga što znam i od zla onoga što ne znam.“

Bismillāhi tevekkeltu ‘alallāh. Allāhumme innā ne‘ūzu bike min en nezille ev nedille ev nazlime ev nuzleme ev nedžhele ev judžhelu ‘alejnā.

“U ime Allaha i samo se na Allaha oslanjam! Allahu moj, samo Tebi se mi obraćamo da ne pogriješimo, da ne zalutamo, da kome ne učinimo nepravdu, da nama ko nepravdu ne učini, da nerazumni budemo prema nekome, ili da nerazuman bude neko prema nama.”

Allāhumme innī e‘ūzu bike min zevāli n‘imetike ve teĥavvuli ‘āfijetike ve fudžāeti n‘imetike ve džemī‘i seħatik.

“Allahu moj, utječem Ti se od prestanka Tvoje blagodati, od skretanja Tvoje zaštite, iznenadne kazne Tvoje i svekolike srdžbe Tvoje.”

Allāhumme innī e‘ūzu bike min šerri sem‘ī ve min šerri besarī ve min šerri lisānī ve min šerri кalbī ve min šerri menijjī.

“Gospodaru moj, utječem Ti se od zla moga sluha, od zla moga vida, od zla moga jezika, od zla moga srca i zla moga polnog organa!”

Allāhumme innī e‘ūzu bike minel-faкri vel-кilleti vez-zilleti ve e‘ūzu bike min en azlime ev uzlem.

„Allahu moj, utječem Ti se od siromaštva, oskudice i poniženosti, i utječem Ti se od toga da kome nepravdu nanesem ili da meni nepravda bude nanesena.“

Dova za otklanjanje tegoba

Lā ilāhe illallāhu vaĥdehū lā šerīke leh. Allāhu ekber kebīrā vel ĥamdu lillāhi kesīrā. Ve subĥānallāhi rabbil ‘ālemīn. Lā ĥavle ve lā кuvvete illā billāhil ‘azīzil ĥakīm.

„Samo je Allah bog, Jedan je On i nema sudruga. Allah je Najveći, Njemu pripada mnoga hvala. Slavljen je Allah, Gospodar svjetova! Nema snage ni moći osim sa Allahom, Silnim i Mudrim.“

Dova za opskrbu

Allāhummagfir lī verĥamnī vehdinī vedžburnī ve ‘āfinī verzuкnī.

„Allahu moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, zaštiti me, prijeđi preko ružnih postupaka mojih i podari mi lijepu opskrbu.“

Dova za uputu, oprost i sigurnost

Allāhumme innī es-elukel-hudā vettuкā vel-‘afāfe vel-ginā.

“Allahu moj, od Tebe molim Te za uputu, bogobojaznost, oprost i materijalnu neovisnost.”

Allāhumme elhimnī rušdī ve e‘iznī min šerri nefsī.

“Allahu moj, nadahni me time da postupim pravilno i zaštiti me od zla mene samoga.”

Dova za povećanje korisnog znanja

Allāhummenfa‘nī bimā ‘allemtenī ve ‘allimnī mā jenfe‘unī ve zidnī ‘ilmā. El-ĥamdu lillāhi ‘alā kulli ĥālin ve e‘ūzu billāhi min ĥāli ehlin-nār.

“Allahu moj, učini mi korisnim ono čemu Si me poučio i pouči me onome što će mi koristiti i povećaj mi znanje! Hvala Allahu na svakom stanju, a utječem se Allahu od stanja stanovnika vatre.”

Dova za jačanje vjere i lijepog ponašanja

Allāhumme innī es-elukes-sebāte fil-emri ve es-eluke ‘azīmeter-rušdi ve es-eluke šukre ni‘metike ve ĥusne ‘ibādetike ve es-eluke lisānen sādiкan ve кalben selīmen ve e‘ūzu bike min šerri mā t‘alemu ve es-eluke min ħajri mā ta‘lemu ve estagfiruke mimmā ta‘lemu inneke ente ‘allāmul-gujūb.

“Allahu moj, molim Te za postojanost u vjeri, za jaku vjeru u dobru, za zahvalnost na Tvojim blagodatima, za lijepo činjenje ‘ibadeta Tebi. Molim Te za iskren jezik i zdravo srce. Utječem Ti se od zla onoga što Ti znaš i molim Te za dobro onoga što Ti znaš. Tražim oprosta za ono što Ti znaš jer Ti, doista, poznaješ sve tajne.”

Dove za jačanje ljubavi prema Allahu, dž.š.

Allāhumme innī es-eluke ĥubbeke ve ĥubbe men juĥibbuke vel-‘amelel-lezī jubelligunī ĥubbek. Allāhumme-dž‘al ĥubbeke eĥabbe ilejje min nefsī ve ehlī ve minel-māil-bārid.

“Gospodaru moj, molim Te za Tvoju ljubav, za ljubav onoga ko Tebe voli i za svako djelo koje će me dovesti do Tvoje ljubavi. Gospodaru moj, neka mi Tvoja ljubav bude draža od mene samog, moje porodice i vode hladne.”

Allāhumme-rzuкnī ĥubbeke ve ĥubbe men jenfe‘unī ĥubbuhū ‘indeke. Allāhumme mā rezaкtenī mimmā uĥibbu fedž‘alhu кuvveten lī fīmā tuĥibbu. Allāhumme ve mā zevejte ‘annī mimmā uĥibbu fedž‘alhu lī кuvveten fīmā tuĥibbu.

“Allahu moj, podari mi ljubav prema Tebi i ljubav prema onome čija će mi ljubav koristiti kod Tebe. Bože moj, sve ono što Si mi dao od onoga što volim, učini mi ga potporom za ono što Ti voliš. Bože moj, sve ono što Si mi, od onoga što mi je drago, uskratio učini mi ga podrškom za ono što je Tebi drago.”

Dova za lijepo ponašanje, dobar imetak i dobru djecu

Allāhumme-dž‘al seriretī ħajren min ‘alānijjetī vedž‘al ‘alānijjetī sāliĥaten. Allāhumme innī es-eluke min sāliĥin mā tu'tin-nāse minel-māli vel-evlādi gajrid-dālli velel-mudilli.

“Allahu moj, učini mi ono što tajim boljim od onoga što ispoljavam, a ono što ispoljavam učini dobrim! Allahu moj, molim Te za dobro koje daješ ljudima od imetka i evlada, koje nije zalutalo, niti druge u zabludu odvodi.”

Dova za zaštitu od šejtana i njihovih zala

Rabbi e‘ūzu bike min hemezātiš-šejātīni ve e‘ūzu bike rabbi en jaĥdurūn.

„Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od šejtanskih došaptavanja i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od prisustva njihova zaštitiš!“

Dove koje se uče kad je čovjek u dugu

Allāhumme innī e‘ūzu bike minel-hemmi vel-ĥuzni vel-‘adžzi vel-keseli vel-džubni vel-buħli ve dale‘id-dejni ve galebetir-ridžāli.

„Allahu moj, od Tebe tražim zaštitu od brige i žalosti, od slabosti i ljenosti, od kukavičluka i škrtosti, da me dug ne savlada i da me ljudi ne nadvladaju.“

Allāhumme-kfinī bi ĥalālike ‘an ĥarāmike ve agninī bi fadlike ‘ammen sivāke.

„Gospodaru moj, ono što si dozvolio učini mi dovoljnim da bih se sačuvao onoga što Si zabranio i Tvojom dobrotom me učini neovisnim od bilo koga drugog.“

Zahvala za zaštitu od teških iskušenja

El-ĥamdu lillāhil-lezī ‘āfānī mimmenib-telā ve feddalenī ‘alā kesīrin mimmen ħaleкa tefdīlā.

„Hvala Allahu Koji me je spasio od iskušenja i veliku mi prednost dao nad mnogim Svojim stvorenjima.“

Dova za zaštitu od gladi

Allāhumme innī e‘ūzu bike minel-džū‘i fe innehū bi'sed-dadžī‘i ve e‘ūzu bike minel-ħijāneti fe innehā bi'setil-bitāneh.

„Allahu moj, doista od Tebe tražim zaštitu od gladi jer je glad uistinu loš drug i utječem Ti se od izdajstva jer je ono loš pratilac.“

Dova za zaštitu od teških bolesti

Allāhumme innī e‘ūzu bike minel-beresi vel-džunūni vel-džuzāmi ve sejji-il-esкām.

“Allahu moj, kod Tebe tražim zaštitu od lepre, ludila, gube i svake ružne bolesti.”

Dova za odlazak na put i povratak

Allāhu ekber. Allāhu ekber. Allāhu ekber. Subĥānel-lezī seħħare lenā hāzā ve mā kunnā lehū muкrinīn ve innā ilā rabbinā lemunкalibūn. Allāhumme innā nes-eluke fī seferinā hāzel-birre vet-taкvā ve minel-‘ameli mā terdā. Allāhumme hevvin ‘alejnā seferenā hāzā vatvi ‘annā b‘udeh. Allāhumme entes-sāhibu fis-seferi vel-ĥalīfetu fil-ehl. Allāhumme innī e‘ūzu bike min v‘asāi-seferi ve keābetil-munкalebi ve sūil-menzari fil-māli vel-ehl.

„Allah je Najveći! Allah je Najveći! Allah je Najveći! Slavljen je onaj Koji nam je ovo potčinio, da nam On nije podario mi ovo ne bismo imali i mi ćemo se, doista, Gospodaru svome vratiti. Allahu naš, molimo Te za dobro na ovom našem putovanju, za bogobojaznost i za postupak kojim ćeš Ti biti zadovoljan! Allahu naš, olakšaj nam ovo putovanje i smanji nam njegovu daljinu. Allahu naš, Ti si Saputnik na putu i zaštitnik čeljadi koja su ostala kod kuće! Allahu moj, utječem Ti se od teškoća na putu, tužnoga povratka i ružnog prizora u imetku i porodici.“

Dova koja se uči u borbi, pri odlasku na hadž ili umru ili u sličnim situacijama

Lā ilāhe illallāhu vaĥdehū lā šerīke leh. Lehul-mulku ve lehul-ĥamdu ve huve ‘alā kulli šej-in кadīr. Ājibūne tāibūne sādžidūne li-rabbinā ĥāmidūne sadeкallahu v‘adeh ve nesare ‘abdeh ve hezemel-aĥzābe vaĥdeh. (3 X)

„Nema boga osim Allaha, Jedan je On i nema sudruga. Njemu pripada sva vlast i hvala i On sve može. Gospodaru našem se vraćamo, Njemu se kajemo i zahvalni Mu sedždu činimo. Allah obistinjuje svoje obećanje, pomaže Svoga roba i sam sve vojske pobjeđuje.” (uči se tri puta )

Dova nakon sijela

Subĥāneke allāhumme ve bi ĥamdike ešhedu en lā ilāhe illā ente estagfiruke ve etūbu ilejke.

“Slavljen nek’ si Allahu moj i Tebi svaka hvala. Svjedočim da nema boga osim Tebe, od Tebe oprost tražim i Tebi se kajem.“

Dove pri ulasku (u mjesto ili objekat)

Bismillāhi tevekkeltu ‘alallāhi lā ĥavle ve lā кuvvete illā billāh.

“U ime Allaha! Na Allaha se oslanjam! Nema moći ni snage osim s Allahom!”

E‘ūzu bi kelimātillāhit-tāmmāti min šerri mā ħaleк.

“Tražim zaštitu u Allahovim riječima potpunim od zla svega što je On stvorio.”

Dova pri ulasku i izlasku

Allāhumme innī es-luke ħajrel-mevlidži ve ħajrel-maħredži. Bismillāhi veledžnā ve bismillāhi ħaredžnā ve ‘alallāhi rabbinā tevekkelnā.

“Allahu moj, samo Tebi se ja obraćam za dobro pri ulasku i izlasku. U ime Allaha ulazimo, u ime Allaha izlazimo, i samo se na Allaha, Gospodara našega, oslanjamo.”

Dova koja se uči kada se uskovitla vjetar

Allāhumme innī es-eluke ħajrehā ve ħajre mā fīhā ve mā ursilet bihī ve e‘ūzu bike min šerrihā ve šerri mā fīhā ve mā ursilet bihī.

“Allahu moj, molim Te za njegovo dobro i dobro onoga što je u njemu i što on donosi, i utječem Ti se od njegovog zla, i zla u njemu i onoga što on donosi.”

Allāhumme innī es-eluke min ħajrihī ve ħajri mā huve lehū ve e‘ūzu bike min šerrihī ve šerri mā huve lehū.

“Allahu moj, molim Te da nam od njega podariš dobro i dobro koje on ima, a kod Tebe tražimo zaštitu od njegovog zla i zla koje on ima.”

Dova koja se uči kada se uskovitla vjetar i drugim vremenskim nepogodama (kraća)

Allāhumme innī es-eluke ħajrehā ve e‘ūzu bike min šerrihā.

„Allahu moj, doista od Tebe tražim da mi u njoj podariš ono što je dobro i samo od Tebe tražim zaštitu od njenoga zla.“

Dova prilikom viđenja mlađaka

Allāhumme ehillehū ‘alejnā bil-jumni vel-īmāni ves-selāmeti vel-islāmi rabbī ve rabbukellāh. Allāhumme bārik lenā fī simārinā ve bārik lenā fī medīnetinā ve bārik lenā fī sā‘inā ve muddinā.

„Allahu moj, u njemu (nastupajućem mjesecu) nam učini dostupnim sreću, vjeru, spas i islam; Allah je Gospodar moj i Gospodar tvoj! Allahu moj, u njemu nam blagoslovi naše plodove, blagoslovi naš grad i blagoslovi naše mjere i mjerice.“

Dova za otklanjanje ružnih snova i nesanice

E‘ūzu bi kelimātillāhit-tāmmāti min gadabihī ve ‘iкābihī ve šerri ‘ibādihī ve min hemezātiš-šejātīni ve en jahdurūn.

“S Allahovim potpunim riječima utječem se od Njegove srdžbe, Njegove kazne, zla Njegovih robova i šejtanskih došaptavanja i njihovoga prisustva.”

Dova prilikom ulaska u čaršiju (pijacu)

Lā ilāhe illallāhu vaĥdehū lā šerīke leh. Lehul-mulku ve lehul-ĥamdu ve huve ‘alā kulli šej-in кadīr.

„Samo je Allah bog, Jedan je i nema sudruga. Njemu pripada sva vlast i svaka zahvala i On je Svemoćan.“

Dova za učenje hifza i pamćenje Kur'ana napamet

Allāhummer-ĥamnī bi terki-lme‘āsī ebeden mā ebкajtenī verĥamnī en etekellefe mā lā j‘anīnī verzuкnī ĥusnen-nezari fīmā jurdīke ‘annī. Allāhumme bedī‘as-semāvāti vel-erdi zel-dželāli vel-ikrāmi vel-‘izzetil-letī lā turām. Es-eluke jā allāhu jā raĥmānu bi dželālike ve nūri vedžhike en tulzime кalbī hifza kitābike kemā ‘allemtenī verzuкnī en etluvehū ‘alen-nahvil-lezī jurdīke ‘annī. Allāhumme bedī‘as-semāvāti vel-erdi zel-dželāli vel-ikrāmi vel-‘izzetil-letī lā turām. Es-eluke jā allāhu jā rahmānu bi dželālike ve nuri vedžhike en tunevvire bi kitābike besarī ve en tutliкa bihī lisānī ve en tuferridže bihī ‘an кalbī ve en tešreĥa bihī sadrī ve en tagsile bihī bedenī fe innehū lā ju‘īnunī ‘alel-ĥaккi gajruke ve lā ju'tīhi illā ente ve lā ĥavle ve lā кuvvete illā billāhil-‘alijjil-‘azīm.

„Allahu moj, smiluj mi se da zauvijek ostavim griješenje, smiluj mi se da se ne obavežem onim što me se ne tiče, podari mi lijepo viđenje onoga čime ćeš biti zadovoljan sa mnom. Allahu moj, Stvoritelju Nebesa i Zemlje, vlasniče uzvišenosti, počasti i nedostižne veličine! Molim Te, o Allahu, o Milostivi, s Tvojom veličinom i svjetlom lica Tvoga, učvrsti moje srce hifzom, pamćenjem i čuvanjem Tvoje Knjige kao što si me poučio i podari mi da je učim na način kako ćeš Ti biti zadovoljan sa mnom. Allahu moj, Stvoritelju Nebesa i Zemlje, Vlasniče uzvišenosti, počasti i nedostižne veličine! Molim Te, o Allahu, o Milostivi, s Tvojom veličinom i svjetlom lica Tvoga, osvijetli mi moj vid Tvojom Knjigom, njom razveži moj jezik, njom odagnaj brigu iz moga srca, njom rasprostrani moja prsa i daj da moje tijelo postupa prema njoj jer mi niko, mimo Tebe, ne može pokazati istinu niti mi je dati. Nema moći niti snage osim s Allahom, Uzvišenim, Veličanstvenim.“

Večernja dova

Emsejnā ve emsel-mulku lillāhi vel-ĥamdu lillāhi lā ilāhe illallāhu vaĥdehū lā šerīke lehū ve lehul-ĥamdu ve huve ‘alā kulli šej-in kadīr. Rabbi es-eluke ħajre mā fī hāzihil-lejleti ve ħajre mā b‘adehā ve e‘ūzu bike min šerri mā fī hāzihil-lejleti ve šerri mā b‘adehā. Rabbi e‘ūzu bike minel-keseli ve sū-il-kiberi. Rabbi e‘ūzu bike min ‘azābin fin-nāri ve ‘azābin fil-кabri.

“Omrkli smo, a omrklo je i Allahovo carstvo. Hvala pripada Allahu! Nema boga osim Allaha jedinoga. On nema sudruga, Njemu pripada hvala i On sve može. Gospodaru, molim te za dobro u ovoj noći i dobro poslije nje. Utječem Ti se od zla u ovoj noći i zla poslije nje. Gospodaru, zaštiti me od ljenosti i ružne starosti. Gospodaru, zaštiti me od patnje u vatri i patnje u kaburu.”

Dove pred spavanje

Allāhumme rabbes-semāvātis-seb‘i ve rabbel-‘aršil-‘azīm. Rabbenā ve rabbe kulli šej-in munzilet-tevrāti vel-indžīli vel-kur'ān. Fāliкal-ĥabbi ven-nevā. E‘ūzu bike min šerri kulli šej-in ente āħizun bināsijetihi. Entel-evvelu fe lejse кableke šej-un ve entel-āħiru fe lejse b‘adeke šej-un ve entez-zāhiru fe lejse fevкake šej-un ve entel-bātinu fe lejse dūneke šej-un iкdi ‘annid-dejne ve agninī minel-faкr.

“Allahu moj, Gospodaru sedam Nebesa i Gospodaru arša veličanstvenoga! Gospodaru naš i Gospodaru svega, Ti Koji si objavio Tevrat, Indžil i Kur’an, Koji daješ da se sjemenje i košpice raspuknu! Utječem Ti se od zla svega onoga zbog čega Ti kažnjavaš. Ti si Prvi i prije Tebe ništa nije bilo, Ti si Posljednji i poslije Tebe ništa nema, Ti si Vidljivi i nema ništa iznad Tebe, Ti si Nevidljivi i ispod Tebe nema ništa! Oslobodi me duga i zaštiti od siromaštva!”

Bismike rabbi ved‘atu dženbī ve bike erfe‘uhū in emsekte nefsī ferĥamhā ve in erseltehā faĥfazhā bimā tuĥfizu bihī ‘ibādekes-sālihīn.

“Gospodaru moj, u Tvoje ime liježem i ustajem. Ako mi dušu uzmeš, smiluj joj se, a ako me poživiš, sačuvaj me onim čime čuvaš svoje dobre robove.”

Allāhumme eslemtu nefsī ilejke ve vedždžehtu vedžhije ilejke ve fevvadtu emrī ilejke ve eldže'tu zahrī ilejke ragbeten ve rehbeten ilejke lā muldži'e ve lā mundži'e minke illā ilejke. Āmentu bikitābikel-lezī enzelte ve nebijjikel-lezī erselte.

“Gospodaru moj, Tebi se predajem, Tebi se okrećem, Tebi se prepuštam i na Tebe se oslanjam nadajući se Tvojoj nagradi i strahujući od Tvoje kazne. Utočište i spas od Tebe je samo kod Tebe. Vjerujem u Knjigu koju si objavio i u Poslanika kojeg si poslao.”

Allāhumme leke eslemtu ve bike āmentu ve ‘alejke tevekkeltu ve ilejke enebtu ve bike ħāsamtu ve ilejke hākemtu. Fagfir lī mā кaddemtu ve mā eħartu ve mā esrertu ve mā e‘alentu entel-muкaddimu ve entel-mueħħiru. Lā ilāhe illā ente ve lā ĥavle ve lā кuvvete illā billāh.

“Allahu moj, Tebi se predajem, u Tebe vjerujem, na Tebe se oslanjam, Tebi se obraćam, Tobom se suprotstavljam svojim neprijateljima i Tebe uzimam za presuditelja. Oprosti mi što sam god ikada učinio, što sam tajno i što sam javno uradio. Ti si onaj Koji određuješ da se nešto prije dogodi ili da se odgodi, nema boga osim Tebe i nema moći ni snage osim kod Allaha.”

Dova koja se uči prilikom buđenja tokom noći

Lā ilāhe illallāhu vaĥdehū lā šerīke leh. Lehul-mulku ve lehul-ĥamdu ve huve ‘alā kulli šej-in kadīr. El-ĥamdu lillâhi ve subhānallāhi ve lā ilāhe illallāhu vallāhu ekber. Ve lā ĥavle ve lā кuvvete illā billāhil ‘azīzil ĥakīm.

“Samo je Allah bog, Jedan je On i nema sudruga. Njemu pripada sva vlast i zahvala i On sve može. Hvala Allahu! I slava Allahu! Nema boga osim Allaha. Allah je Najveći, nema stanja ni kretanja osim s Allahom, Silnim, Mudrim.“

Jutarnje dove

Allāhumme innī asbaĥtu minke bi n‘imetin ve ‘āfijetin ve sitrin fe etimme n‘imeteke ‘alejje ve ‘āfijeteke ve sitreke fid-dun-jā vel āħireh.

„Allahu moj, Tvojom odredbom osvanuo sam u blagostanju, oprostu i zaštiti, pa upotpuni mi Svoje blagodare, oprost i zaštitu na ovome i na budućem svijetu.“

El-hamdu lillāhil-lezī redde ‘alejje rūhī ve ‘āfānī fī džesedī ve ezzene lī bi zikrih. Lā ilāhe illā ente subĥāneke allāhumme estagfiru leke zenbī ve es-eluke raĥmetek. Allāhumme zidnī ‘ilmā. Ve lā tuzig кalbī b‘ade iz hedejtenī ve heb lī min ledunke raĥmeten inneke entel-vehhāb.

„Hvala Allahu Koji mi je povratio moju dušu, Koji mi je tijelu dao zdravlje, i dopustio mi da Mu zikr činim. Nema boga osim Tebe, Slava Tebi Allahu moj, od Tebe oprost tražim za moje grijehe i molim te za milost Tvoju. Allahu moj, povećaj mi znanje i ne dozvoli, nakon što si me uputio, da mi srce moje zaluta, i daruj mi milost od Sebe. Zaista si Ti onaj Koji puno daruje!“

Asbaĥnā ve asbeĥal-mulku lillāhi vel-ĥamdu lillāhi lā ilāhe illallāhu vaĥdehū lā šerīke lehū ve lehul-ĥamdu ve huve ‘alā kulli šej-in кadīr. Rabbi es-eluke ħajre mā fī hāzihil-lejleti ve ħajre ma b‘adehā ve e‘ūzu bike min šerri mā fī hāzihil-lejleti ve šerri ma b‘adehā. Rabbi e‘ūzu bike minel-keseli ve sū-il-kiberi. Rabbi e‘ūzu bike min ‘azābin fin-nāri ve ‘azābin fil-кabri.

„Osvanuli smo, a osvanulo je i Allahovo carstvo. Hvala pripada Allahu! Nema boga osim Allaha Jedinoga. On nema sudruga, Njemu pripada hvala i On sve može. Gospodaru, molim te za dobro u ovoj noći i dobro poslije nje. Utječem Ti se od zla u ovoj noći i zla poslije nje. Gospodaru, zaštiti me od ljenosti i ružne starosti. Gospodaru, zaštiti me od patnje u vatri i patnje u kaburu.”

Asbaĥnā ve asbeĥal-mulku lillāhi rabbil-‘ālemīn. Allāhumme innī es-eluke ħajre hāzel-jevmi fetĥahū ve nasrehū ve nūrehū ve bereketehū ve hudāhu ve e‘ūzu bike min šerri mā fīhi ve šerri mā b‘adehū.

“Osvanuli smo a osvanulo je i carstvo Allaha, Gospodara svjetova. Allahu moj, doista Te molim za dobro ovoga dana: njegovu nafaku, potporu, svjetlost, berićet, ispravnost , a kod Tebe tražim zaštitu od zla kojeg ima u njemu, i od zla koje dolazi poslije njega.”

Asbaĥnā ‘alā fitretil-islāmi ve ‘alā kelimetil-iħlāsi ve ‘alā dīni nebijjinā muĥammedin sallallāhu te‘ālā ‘alejhi ve selleme ve ‘alā milleti ebīnā ibrāhīme hanīfen muslimen ve mā kāne minel-mušrikīn.

“Osvanuli smo u Islamu i na iskrenoj riječi, u vjeri našeg poslanika, Muhammeda, sallellahu te‘ālā ‘alejhi ve sellem, vjeri našega pretka Ibrahima, čistoga i potpuno pokornoga, koji nije bio idolopoklonik.”

Allāhumme innī es-elukel ‘afve vel ‘āfijete fid-dun-jā vel āħireh. Allāhumme innī es-elukel-‘afve vel ‘āfijete fī dīnī ve dun-jāje ve ehlī ve mālī. Allāhumme-stur ‘avrātī ve āmin rev‘ātī. Allāhummahfaznī min bejni jedejje ve min ħalfī ve ‘an jemīnī ve ‘an šimālī ve min fevкī ve e‘ūzu bi ‘azametike en ugtāle min taĥtī.

“Allahu moj, molim Te za oprost i ispravnost na ovome i budućem svijetu. Allahu moj, molim Te za oprost i ispravnost u mojoj vjeri, mojim ovosvjetskim poslovima i mojoj porodici. Allahu moj, pokrij moje sramote i daj mi zaštitu i sigurnost od onoga čega se plašim. Allahu moj, sačuvaj me ispred mene, s moju desnu i lijevu stranu, odozgo i utječem se Tvojoj veličini, da ne budem pokupljen odozdo.”

Allāhumme ‘ālimel-gajbi veš-šehādeti fātires-semāvāti vel-erdi rabbe kulli šej-in ve melīkehū ešhedu en lā ilāhe illā ente e‘ūzu bike min šerri nefsī ve min šerriš-šejtāni ve širkihī.

„Allahu moj, Stvoritelju Nebesa i Zemlje, Poznavaoče nevidljivog i vidljivog, Gospodaru i Vladaru svega: svjedočim da nema boga osim Tebe. Utječem Ti se od zla svoga nefsa, i od zla šejtanskoga i njegovog širka.“

Jutarnje i večernje dova (kraće)

Allāhumme bike asbaĥnā ve bike emsejnā ve bike naĥjā ve bike nemūtu ve ilejken-nušūr.

„Allahu moj, s Tobom osvanjivamo i omrknjavamo, Tvojom odredbom živimo i umiremo i Tebi se vraćamo.“

Ĥasbijallāhu lā ilāhe illā huve ‘alejhi tevekkeltu ve huve rabbul-aršil-‘azīm.

„Allah mi je dovoljan, nema boga osim Njega, na Njega se oslanjam, a On je Gospodar arša veličanstvenoga!“

Dova koju je Poslanik, a.s., preporučio Ebu Bekru za jutro i veče

Allāhumme ‘ālimel-gajbi veš-šehādeti fātires-semāvāti vel-erdi rabbe kulli šej-in ve melīkehu ešhedu en lā ilāhe illā ente e‘ūzu bike min šerri nefsī ve šerriš-šejtāni ve širkihī ve en naкterife sū-en ‘alā enfusinā ev nedžurrehū ilā muslim.

„Allahu moj, Ti Koji poznaješ nevidljivi i pojavni svijet, Stvoritelju Nebesa i Zemlje, Gospodaru i Vladaru svega, svedočim da nema boga osim Tebe. Utječem Ti se od zla moga nefsa, šejtanskoga zla i njegovoga širka i da ne počinim kakvoga zla nama ili nanesem povredu nekom muslimanu.“

Dova nakon istigfara i tevbe (pokajanja za grijehe)

(uz istigfar)

Allāhumme ente rabbī lā ilāhe illā ente ve ene ‘abduke ve ene ‘alā ‘ahdike mestet‘atu e‘ūzu bike min šerri ma san‘atu ebū-u leke bi n‘imetike ‘alejje ve ebū-u bizenbī fagfir lī fe innehū lā jagfiruz-zunūbe illā ente.

„Allahu moj, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe, Ti si me stvorio i ja sam Tvoj rob. Svoje obaveze i obećanje Tebi ispunjavam koliko god mogu. Utječem ti se od zla onoga što sam učinio. Priznajem Tvoju blagodat prema meni i priznajem svoj grijeh pa mi oprosti, jer grijehe, doista, niko drugi ne oprašta osim Tebe.“

Dova za sticanje Allahovog zadovoljstva

Radīnā billāhi rabben ve bil islāmi dīnen ve bi muĥammedin nebijjen ve resūlā.

„Zadovoljni smo da nam je Allah Gospodar, Islam vjera, a Muhammed poslanik.“

Dove za zaštitu od džehennema

Allāhumme innī asbaĥtu ušhiduke ve ušhidu ĥamelete aršike ve melāiketeke ve džemī‘a ħalкike bi enneke entellāhu lā ilāhe illā ente vaĥdeke lā šerīke leke ve enne muĥammeden ‘abduke ve resūluk.

„Allahu moj, osvanuo sam uzimajući za svjedoka Tebe, i uzimam za svjedoke nosioce Tvoga arša, Tvoje meleke i sva Tvoja stvorenja da si Ti Allah, da nema boga osim Tebe, da si Jedan i nemaš sudruga i da je Muhammed Tvoj rob i Tvoj poslanik.“

Allāhumme innī e‘ūzu bike min fitnetin-nāri ve ‘azābin-nāri ve min šerril-ginā vel-faкr.

„Allahu moj, utječem Ti se od kušnje vatre, džehennemske kazne i od zla imućnosti i siromaštva.“

Allāhumme’ džirnī minen-nār. (7 puta)

„Allahu moj, zaštiti me od vatre džehennemske!“

Dova za priznanje i zahvalu na blagodatima

Allāhumme ma asbeĥa bī min n‘imetin fe minke vaĥdeke lā šerīke leke fe lekel-ĥamdu ve lekeš-šukr.

“Allahu moj, svaka blagodat koja se našla kod mene samo je od Tebe, Ti sudruga nemaš. Samo Tebi pripada hvala i zahvalnost.”

Dove za uputu

Allāhumme musarrifel-кulūbi sarrif kulūbenā ‘alā tā‘atike.

“Allahu moj, Ti okrećeš srca kako Ti hoćeš, okreni naša srca da Ti budu pokorna!”

Jā muкallibel-кulūbi sebbit кalbī ‘alā dīnik.

“O Ti Koji preokrećeš srca, učvrsti moje srce u Tvojoj vjeri.”

Allāhumme innī e‘ūzu bike mineš-šiкāкi ven-nifāкi ve sū-il-aħlāк.

„Allahu moj, utječem Ti se od nesloge, licemjerstva i ružnog ponašanja.“

Dova Allahovim najvećim imenima

Allāhumme innī es-eluke bi enne lekel-ĥamde la ilāhe illā ente jā ĥannānu jā mennānu jā bedī‘as-semāvāti vel-erdi jā zel-dželāli vel-ikrāmi jā ĥajju jā кajjūm.

„Allahu moj, Tebe molim jer samo Tebi pripada svaka hvala, nema boga osim Tebe, o Premilostivi, Dobročinitelju, Stvoritelju Nebesa i Zemlje, Uzvišeni i Poštovani, vječno Živi i sam po Sebi postojeći!“

Dova koja se uči pri oblačenju nove odjeće

Allāhume lekel-ĥamdu ente kesevtenīh. Es-eluke ħajrehū ve ħajre mā suni‘a lehū. Ve e‘ūzu bike min šerrihī ve šerri mā suni‘a leh.

„Allahu moj, Tebi neka je hvala. Ti si me ovim obukao. Molim Te da mi podariš njegovo dobro i samo dobro od onog u što se sve ono može koristiti; zaštiti me od njegovog zla i zla od onog u što se ono može koristiti.”

Dova koja se uči prilikom ogledanja u ogledalu

El-ĥamdu lillāhi. Allāhumme kemā ĥassente ħalкî fe ĥassin ħuluкī.

„Hvala Allahu! Allahu moj, učini lijepim moje ponašanje kao što si me stvorio lijepim!“

Dova za otklanjanje bojazni od nepravde onih koji su na vlasti ili drugih

Lā ilāhe illallāhul-ĥalīmul-kerīm. Subĥānallāhi rabbis-semāvātis-seb‘i ve rabbil-‘aršil-‘azīm. Lā ilāhe illā ente ‘azze džāruke ve dželle senāuk.

“Nema Boga sem Allaha, Dobročinitelja, Plemenitog. Slava Allahu Gospodaru sedam Nebesa i Gospodaru arša veličanstvenoga! Nema boga osim Tebe, Tvoja zaštita je najveća, a ugled najuzvišeniji!”

Dove za otklanjanja straha

Allāhumme inna nedž‘aluke fī nuhūrihim ve ne‘ūzu bike min šurūrihim.

“Allahu moj, mi Tebe stavljamo na njihova prsa i od Tebe zaštitu tražimo od zala njihovih!”

Ĥasbunallāhu ve n‘imel-vekīl.

“Dovoljan nam je Allah, On je Zaštitnik najbolji.“

Dova za olakšavanje teškoća i tuge

Allāhumme lā sehle illā mā dže‘altehū sehlen ve ente tedž‘alul-ĥuzne izā ši'te sehlā.

“Allahu moj, ništa nije lahko osim onoga što Ti učiniš lahkim, a Ti i tugu možeš učiniti lahkom!”

Dova za nûr (svjetlo vjere)

Allāhumedž‘al fī кalbī nūren vedž‘al fī besarī nūren vedž‘al min ħalfī nūren ve min emāmī nūren vedž‘al min fevкī nūren ve min taĥtī nūrā. Allāhumme e‘atinī nūrā!

“Allahu moj, podari svjetlost mome srcu i mome vidu, učini da imam svjetlost iza sebe i ispred sebe i svjetlo iznad i ispod sebe. Allahu moj, daruj mi svjetlo!“

Dove prilikom ulaska u džamiju

E‘ūzu billāhil-‘azīm ve bi vedžhihil-kerīm ve sultānihil-кadīm mineš-šejtānir-radžīm. Bismillāhi ves-salātu ves-selāmu ‘alā resūlillāh. Allāhummeftaĥ lī ebvābe raĥmetike!

„Utječem se Allahu Veličanstvenom, Njegovom plemenitom licu i Njegovoj praiskonskoj moći od prokletog šejtana. U ime Allaha i neka je salat i selam na Allahovog Poslanika. Allahu moj, otvori mi vrata Tvoje milosti!“

Bismillāhi ves-salātu ves-selāmu ‘alā resulillāh. Allāhumme innī es-eluke min fadlike. Allāhum‘asamnī mineš-šejtānir-radžīm!

“U ime Allaha i neka je salat i selam na Allahovog Poslanika. Allahu moj, molim te za Tvoju dobrotu. Allahu moj zaštiti me od prokletog šejtana.“

Svakodnevne dove

Allāhumme bi ‘ilmikel-gajbi ve кudretike ‘alel-ħalкi aĥjinī mā ‘alimtel-ĥajāte ħajren lī ve teveffenī mā ‘alimtel-vefāte ħajren lī. Allāhumme innī es-eluke ħašjeteke fil-gajbi veš-šehādeh. Ve es-eluke kelimetel-ĥaккi fir-ridā vel-gadab. Ve es-elukel-кasde fil-ginā vel-faкr. Ve es-eluke ne‘īmen lā jenfidu. Ve es-eluke кurrete ‘ajnin lā tenкati‘u. Ve es-eluker-ridā b‘adel-кadāi ve es-eluke berdel-‘ajši b‘adel-mevti. Ve es-eluke lezzeten-nezari ilā vedžhike veš-ševкa ilā liкāike fī gajri darrāe mudirretin ve lā fitnetin mudilletin. Allāhumme zejjinā bi zīnetil-īmāni vedž‘alnā hudāten muhtedīn.

„Allahu moj, Koji poznaješ nevidljivo i imaš moć stvaranja, daj mi da živim dok je za mane dobro da sam živ, i daj mi da umrem kada smrt bude bolja za mene. Allahu moj, molim te za strah prema Tebi i u tajnosti i na javi, i molim Te da mi podariš da govorim istinu i kada sam zadovoljan i kada sam u srdžbi, i molim Te da mi podariš umjerenost i kada sam imućan i kada sam u siromaštvu. Molim te za blagodat koja neće nestati i radost koja se neće presjeći i zadovoljstvo Tvojom odredbom, i molim Te za olakšanje poslije smrti. Molim te za slast gledanja u Tvoje lice i čežnju za susret s Tobom bez štete i iskušenja koja me mogu zadesiti. Allahu moj okiti nas ljepotama vjere i učini nas onima koji su upućeni i s upućenima.“

Bismillāhi ‘alā nefsī ve mālī ve dīnī. Allāhumme reddinī bi кadāike ve bārik lī fīmā кuddire ĥattā lā uĥibbe t‘adžīle mā eħħarte ve lā te'ħīre mā ‘adždželte. Allāhummaкsim lenā min ħašjetike mā teĥūlu bihī bejnenā ve bejne m‘asijetike ve min tā‘atike mā tubelligunā bihī dženneteke ve minel-jeкīni mā tuhevvinu bihī ‘alejnā mesāibed-dun-jā ve metti‘ nā bi esmā‘inā ve ebsārinā ve кuvvetinâ mā aĥjejtenā vedž‘alhul-vārise minnā vedž‘al se'renā ‘alā men zalemenā vensurnā ‘alā men ‘ādānā ve lā tedž‘al musībetenâ fī dīninā ve lā tedž‘alid-dun-jā ekbere hemminā ve lā meblega ‘ilminā ve lā tusellit ‘alejnā men lā jerĥamunā.

„U ime Allaha nek bude sve: i ja, i moja imovina, i moja vjera. Allahu moj, učini da budem zadovoljan Tvojom odredbom i blagoslovi mi ono što mi je suđeno tako da ne volim da ubrzaš ono što si Ti odgodio niti da odgodiš ono što si ubrzao. Allahu moj, udijeli nam toliko bojazni prema Tebi, koliko je dovoljno da nas spriječi u griješenju prema Tebi, udijeli nam toliko pokornost prema Tebi, koliko će nas dovesti do Tvoga dženneta, udijeli nam toliko čvrstog uvjerenja koliko je dovoljno da nam olakša nevolje ovoga svijeta. Snadbij nas našim sluhom, vidom i našom snagom sve dok nam život traje i daj nam da s tim blagodatima i snagom umremo. Učini da se osvetimo samo onima koji nam nepravdu čine i pomozi nas protiv onih koji prema nama izraze neprijateljstvo. Nemoj da nam nevolje bude u našoj vjeri. Ne učini nam ovaj svijet našom najvećom brigom niti krajnjim dometom našeg znanja i ne dozvoli da nama vladaju oni koji prema nama neće imati milosti.”

Allāhumme entel-meliku lā ilāhe illā ente. Ente rabbī ve ene ‘abduke zalemtu nefsī va‘tereftu bi zenbī fagfir lī zunūbī džemī‘an innehū lā jagfiruz-zunūbe illā ente vehdinī li aĥsenil-aħlāкi lā jehdī li aĥsenihā illā ente vasrif ‘annī sejjiehā lā jasrifu ‘annī sejjiehā illā ente. Lebbejke ve se‘adejke vel-ħajru kulluhū bi jedejke veš-šerru lejse ilejke. Ene bike ve ilejke. Tebārekte ve te‘ālejte. Estagfiruke ve etūbu ilejke.

„Allahu moj, Ti si Vladar, nema boga osim Tebe! Ti si moj Gospodar, a ja sam rob Tvoj! Sam sebi sam nepravdu učinio i priznajem svoj grijeh, pa mi oprosti sve moje grijehe. Zaista, grijehe samo Ti opraštaš. Uputi me lijepom ahlaku, njegovim ljepotama samo Ti upućuješ. Otkloni od mene ono što je ružno jer samo Ti možeš otkloniti ono što je ružno u njemu. Tebi se u potpunosti stavljam na raspolaganje, a svako dobro je kod Tebe. Kod Tebe nema nikakva zla, Ti si me stvorio i Tebi se vraćam. Slavljen si i Uzvišen, od Tebe oprost tražim i Tebi se kajem.”

Lā ilāhe illallāhul-vāĥidul-kahhār. Rabbus-semāvāti vel-erdi ve mā bejnehumel-‘azīzul-gaffār.

“Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji mnogo poklanja, Gospodara Nebesa i Zemlje i onoga što je među njima, Snažnoga Koji mnogo prašta.”