Svjetska zdravstvena organizacija: Bezbjedno obavljanje ramazanskih dužnosti u kontekstu COVID-a 19

Svjetska zdravstvena organizacija: Bezbjedno obavljanje ramazanskih dužnosti u kontekstu COVID-a 19

Svjetska zdravstvena Organizacija je ovih dana donijela Preporuke za bezbjedno obavljanje ramazanskih dužnosti u kontekstu COVID-a 19 koje radi uvida donosimo ovdje.

Islamska zajednica u BiH je izradila vlastite protokole, koji su na tragu sličnih preporuka stručnjaka, a koje će se primjenjivati u slučaju da državni organi liberaliziraju mjere u narednim danima.

Privremene smjernice*

Činjenice

Sveti mjesec ramazan obilježava se društvenim i vjerskim okupljanjima, gdje se porodice i prijatelji okupljaju po zalasku sunca na iftaru i prije svitanja na sehuru.  Tokom ovog mjeseca, mnogi muslimani češće idu u džamiju i okupljaju se radi teravih namaza i noćnog namaza. Neki muslimani provode posljednjih 10 dana i noći ramazana u džamiji u molitvi (itikaf). Ove tradicionalni i vjerski običaji redovno se poštuju tokom cijelog mjeseca. Ove godine, mjesec ramazan pada od kraja aprila do kraja maja, a pandemija COVID-a je još uvijek u toku.

Širenju COVID-a 19 doprinosi blizak kontakt između ljudi, pošto se virus širi putem respiratornih kapljica i kontaktom sa kontaminiranim površinama. Da bi smanjile uticaj na javno zdravlje, neke zemlje uvele su mjere fizičke distance sa ciljem da se prenošenje virusa prekine smanjenjem kontakta između ljudi. Ove mjere su osnovni mehanizmi kontrole čiji je cilj suzbijanje širenja zaraznih bolesti, posebno respiratornih infekcija, a koje se povezuju sa velikim skupovima. Mjere fizičke distance, uključujući zatvaranje džamija, praćenje javnih okupljanja i druga ograničenja kretanja, imaće direktan uticaj na društvena i vjerska okupljanja koja su najbitnija za ramazan.

Svrha

Zemlje sprovode različite mjere na suzbijanju širenja COVID-a 19. U ovom dokumentu dajemo savjete u pogledu zaštite javnog zdravlja, a koji se odnose na društvene i vjerske dužnosti tokom ramazana, koje se mogu primijeniti u različitim zemljama.

Donošenje odluka o vjerskim i društvenim okupljanjima na osnovu informacija

Potrebno je ozbiljno razmotriti otkazivanje društvenih i vjerskih skupova. SZO preporučuje da se odluke o ograničavanju, izmjeni, odlaganju, otkazivanju ili održavanju masovnih okupljanja zasniva na standardizovanoj procjeni rizika.1  Ove odluke treba da budu dio opšteg pristupa koji su domaće vlasti usvojile kao odgovor na epidemiju.

Ako se društveni i vjerski skupovi otkazuju, ako je to moguće, mogu se koristiti alternativne virtualne platforme kao što su televizija, radio, digitalni i društveni mediji. Ako se dozvoli održavanje ramazanskih skupova, treba primjenjivati mjere ublažavanja rizika od COVID-a 19.

Javne zdravstvene službe trebaju se smatrati primarnim izvorom informacija i savjeta o fizičkom distanciranju i drugim mjerama vezanim za COVID-19 u kontekstu ramazana. Potrebno je osigurati pridržavanje ovih mjera. Vjerske vođe trebaju biti uključene u rani proces donošenja odluka kako bi bili aktivno angažovani u komuniciranju svih mjera koje imaju uticaj na skupove povodom ramazana.

Jaka komunikacijska strategija je ključna da bi se građanima objasnili razlozi za odluke koje su donesene. Treba dati jasne upute i naglasiti važnost primjene državnih politika. Komunikacijska strategija treba sadržavati i proaktivne poruke o zdravom ponašanju u toku pandemije, te koristiti različite medijske platforme.

Sveobuhvatni faktori

Savjet u pogledu fizičkog rastojanja

 • Primjenjivati fizičku distancu održavanjem odstojanja od najmanje 1 metra između ljudi u svakom trenutku.
 • Koristiti kulturološki i vjerski prihvatljive pozdrave koji izbjegavaju fizički kontakt kao što su mahanje, naklon glavom ili stavljanje ruke na srce.
 • Spriječiti okupljanja velikog broja ljudi na mjestima koja se povezuju sa ramazanskim aktivnostima kao što su zabavni parkovi, tržnice i prodavnice.

Savjet za grupe pod visokim rizikom

 • Tražiti od osoba koje se ne osjećaju dobro ili imaju simptome COVID-a 19 da izbjegavaju skupove i da slijede upute zdravstvenih službi za praćenje i liječenje simptomatičnih slučajeva.
 • Tražiti od starijih osoba i osoba sa postojećim medicinskim tegobama (kao što su kardiovaskularna oboljenja, dijabetes, hronično respiratorno oboljenje ili kancer) da ne prisustvuju skupovima, jer se smatra da su oni posebno pod rizikom od teškog oblika bolesti i smrti od COVID-a 19.

Mjere ublažavanja rizika kod fizičkih skupova

Sljedeće mjere trebaju se primjenjivati kod svih skupova u toku ramazana kao što su namazi, hodočašća i javni iftari.

Lokacija

 • Ako je moguće, razmotrite održavanje skupa na otvorenom; u suprotnom, pobrinite se da prostor za održavanje skupa ima adekvatnu ventilaciju i protok zraka.
 • Skratite trajanje skupa što je više moguće kako bi se umanjila potencijalna izloženost.
 • Dajte prednost održavanju češćih, a manjih skupova sa manje učesnika nego što je uobičajeno, umjesto održavanja velikih okupljanja.
 • Pridržavajte se fizičke distance među učesnicima i kada sjede i kada stoje tako što ćete odrediti fiksna mjesta za obavljanje namaza, za uzimanje abdesta u javnim abdesthanama, kao i za odlaganje obuće u za to predviđenim prostorijama.
 • Ograničite broj i protok ljudi koji ulaze, prisustvuju i napuštaju prostor za namaz, hodočašće ili druge prostorije kako bi osiguralni bezbjednu udaljenost u svakom trenutku.
 • Razmotrite korištenje mjera koje mogu olakšati praćenje kretanja u slučaju da se među učesnicima skupa identifikuje oboljela osoba.

Podsticanje zdrave higijene

Prije molitve, muslimani uzimaju abdest, što doprinosi održavanju zdrave higijene.  Potrebno je razmotriti sljedeće mjere:

 • Voditi računa da mjesta za pranje ruku budu snabdjevena sapunom i vodom i sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi alkohola (najmanje 70% alkohola) na ulazu u džamiju i u samoj džamiji.
 • Obezbijediti jednokratne ubruse i kante sa jednokratnim kesama za smeće i poklopcem, te garantovati bezbjedno odlaganje otpada.
 • Podsticati da se prilikom namaza preko ćilima stavi lična serdžada.
 • Obezbijediti vizuelna upozorenja o fizičkom rastojanju, higijeni ruku, respiratornoj higijeni i opšte poruke o prevenciji COVID-a.

Često čišćenje prostora, mjesta i objekata za molitvu

 • Provoditi rutinsko čišćenje prostorija u kojima se ljudi okupljaju prije i poslije svakog skupa koristeći sredstva za čišćenje i dezinfekciju.
 • U džamijama održavati prostorije i abdesthane čistim, održavajući opštu čistoću i higijenu.
 • Često čistiti predmete koji se puno dodiruju kao što su kvake na vratima, prekidači za svjetlo i rukohvati na stepenicama koristeći sredstva za čišćenje i dezinfekciju.

Dobrotvorni rad

Kada vjernici budu vodili posebnu brigu za ugrožene dijeljenjem sadake i zekata tokom ramazana, potrebno je voditi računa o mjerama fizičke distance. Da bi se izbjegle gužve povezane sa javnim iftarima, razmislite o korištenju pojedinačnih zapakovanih paketa/porcija hrane. Ovo se može organizovati uz pomoć centralizovanih organizacija i ustanova koje se trebaju pridržavati mjera fizičke distance u cijelom procesu (prikupljanje, pakovanje, skladištenje i dijeljenje).

Dobrobit

Post

Ne postoje studije o postu i riziku od infekcije COVID-om. Zdrave osobe trebalo bi da mogu postiti tokom ramazana kao i prethodnih godina, ali pacijenti oboljeli od COVID-a 19 treba da razmisle o vjerskoj olakšici prekida posta u dogovoru sa svojim ljekarom, kao što bi učinili u slučaju bilo koje druge bolesti.

Fizička aktivnost

Tokom pandemije COVID-a 19, mnogim ljudima je ograničeno kretanje, ali ukoliko restirktivne mjere to dozvoljavaju, uvijek primjenjujte mjere fizičke distance i higijene ruku, čak i tokom bilo koje vrste tjelovježbe. Umjesto vanjskih aktivnosti, poreporučuju se fizičko kretanje i online časovi tjelovježbe u zatovrenom prostoru.

Zdrava dijeta i ishrana

Pravilna ishrana i uzimanje tečnosti su od vitalnog značaja tokom ramazana. Ljudi bi trebali jesti raznovrsnu svježu i neobrađenu hranu svaki dan, te piti puno vode.

Konzumacija duhana

Konzumiranje duhana se ne preporučuje ni u kojim okolnostima, a posebno tokom ramazana i pandemije COVID-a 19. Pušači možda već imaju neko oboljenje ili smanjen kapacitet pluća, što u velikoj mjeri povećava rizik od bolesti COVID-19. Kada pušite cigarete, prsti (a možda i kontaminirane cigarete) dodiruju usne, što povećava mogućnost da virus uđe u disajni sistem. Kada se koriste nargile, postoji velika vjerovatnoća da čibuke i cijevi koristi više ljudi, što također omogućava prenošenje virusa.

Promocija mentalnog i psihosocijalnog zdravlja

Unatoč drugačijem vršenju vjerskih dužnosti ove godine, važno je uvjeriti vjernike da i dalje mogu promišljati, raditi na sebi, klanjati, dijeliti i brinuti se za druge – sa sigurne udaljenosti. Treba se pobrinutu da porodice, prijatelji i stariji ipak budu uključeni unatoč fizičkoj distanci; veoma je važno promovisati korištenje alternativnih i digitalnih platformi. Neke od metoda za poštivanje načela ramazana uz održavanje javnog zdravlja mogu biti upućivanje posebnih dova za bolesne, kao i slanje poruka nade i dobrobiti.

Reagovanje na nasilje u porodici

U okruženjima gdje je na snazi ograničenje kretanja,  postoji velika vjerovatnoća da će se povećati broj slučajeva nasilja u porodici, a posebno nasilja nad ženama, djecom i marginaliziranim osobama. Vjerske vođe mogu aktivno govoriti protiv nasilja, te pružiti podršku ili ohrabriti žrtve da potraže pomoć.

Izrazi zahvalnosti

Zahvaljujemo se Regionalnoj kancelariji SZO za istočni Mediteran na pomoći u izradi ovih smjernica.

Referenca

1. World Health Organization. Practical considerations and recommendations for religious leaders and faith-based communities in the context of COVID-19 – publication, risk assessment tool, decision tree

(https:/www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/points-of-entry-and-mass-gatherings)

SZO nastavlja pratiti situaciju radi bilo kakvih promjena koje mogu imati uticaj na ove privremene smjernice. U slučaju promjene bilo kog faktora, SZO će izdati ažurirane smjernice. U suprotnom, ove privremene smjernice važe 2 godine nakon dana objavljivanja.

© World Health Organization 2020. Određena prava su zadržana. Ovaj rad dostupan je prema licenci CC BY-NC-SA  3.0 IGO.

Referentni broj SZO: WHO/2019-nCoV/Ramadan/2020.1

*Neslužbeni prijevod

preporod.info