BITI I OSTATI ZAJEDNICA SREDNJEG PUTA

BITI I OSTATI ZAJEDNICA SREDNJEG PUTA

Posljednjih sedmica u ovdašnjem „muslimanskom“ virtuelnom svijetu izrazito su bile aktivne diskusije o dvije teme koje su se ticale ili su upućivane na institucionalnu Islamsku zajednicu. Rasprave su vođene po internet forumima i portalima uz učešće poznatih i anonimnih diskutanata i komentatora. Važno je odmah reći, da su za Islamsku zajednicu konstruktivne i pristojne rasprave muslimana dobrodošle i poticajne.

Tema prve rasprave odnosila se na problematiziranje brisanja iz registra Ministarstva pravde Federacije BiH Fondacije Daru-l-Kur'an iz Mostara, koju vodi hafiz Dževad Gološ. Osnovna djelatnost Fondacije je poučavanje Kur`anu, učenje hifza i izvođenje novih hafiza. Principijelno, zaista, hvale vrijedna aktivnost protiv koje niko razuman ne može biti. Međutim, istine radi treba kazati da Fondacija Daru-l-Kur'an ne ispunjava uvjete koje je predvidio državni Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica i da je prilikom registracije zaobiđen državni Zakon. Nadalje, Fondacija permanentno proizvodi konfliktan odnos prema organima Islamske zajednice u Mostaru i podstiče animozitet. Istina je da Islamska zajednica nije zabranila rad Fondacije, nego je ukazala da Fondacija ne ispunjava uvjete za registraciju i da je prekršen Zakon o slobodi vjere. Dakle, Ministarstvo je poduzelo korake da bi se stvari dovele u zakonski okvir.

Dakako, za Islamsku zajednicu nije sporna vjerska edukacija koja se odvija u okviru propisanih normativnih akata Zajednice, državnih zakona i odnosa uzajamnog razumijevanja i poštovanja. Zašto Fondacija Daru-l-Kur'an, pored ispunjavanja formalnih i zakonom propisanih uvjeta, ne formira upravni odbor u koji će Islamska zajednica kandidirati svoga predstavnika, pa neka taj upravni odbor nadzire rad, usvaja izvještaje o radu i finansijskim tokovima, brine se o poštivanju normativnih akata i procedura u radu Fondacije? Bez ikakve sumnje, ako je sve čisto i transparentno i ako se imaju dobre namjere, onda zašto može biti sporna transparentnost i proceduralnost ili nadzor nad radom bilo koje organizacije ili udruženja? Islamska zajednica treba znati šta radi bilo koja organizacija i udruženje pod geslom vjerske edukacije i vjerskih aktivnosti. Mnogo joj se puta grubo obila o glavu aktivnost raznih misionarskih organizacija i misionara. Iz tih iskustava svi trebaju uzeti pouku.

Štaviše, Islamska zajednica može podržati napore svakog pojedinca, organizacije i udruženja koje želi s Islamskom zajednicom i njenim organima na transparentan način i u partnerskom odnosu raditi na promociji vjere i moralnih načela islama. Međutim, takve aktivnosti se moraju valjano urediti, mora se znati svačija odgovornost i obaveza, a u tim odnosima Islamska zajednica mora insistirati na pridržavanju zakona, normativnih akata, uspostavljanju reda i odgovornosti.

Tema druge rasprave odnosila se na vjerske aktivnosti iranskih organizacija, odnosno organizacija i pojedinaca koje promoviraju šijski svjetonazor u Bosni i Hercegovini. Naime, Rijaset Islamske zajednice zaprimio je više žalbi muslimana i članova Islamske zajednice u kojima se iskazuje zabrinutost zbog vršenja vjerskih djelatnosti i bavljenja tumačenjem islama od strane pojedinih predstavništava iranskih organizacija u Bosni i Hercegovini. Najveći broj prigovora odnosi se na rad Fondacije „Mula Sadra“, posebno u segmentu koji se tiče tumačenja islamskih propisa u formi pitanja i odgovora koja se objavljuju na internet stranici ove Fondacije.

Naravno, Islamska zajednica ne može biti ravnodušna na postojanje takvih aktivnosti i na saznanja koja govore da ima elemenata bavljenja vjerskim poslovima iz nadležnosti Islamske zajednice, što je kršenje državnog zakona i predstavlja nasrtaj na Ustav Islamske zajednice i bošnjačku islamsku tradiciju. Iranske organizacije jasno znaju da se, prema Ustavu Islamske zajednice i islamskoj tradiciji Bošnjaka, na području Islamske zajednice vrše islamski obredi u skladu s hanefijskom fikhskom školom, dok je Islamska zajednica nadležna da postavlja vjerske službenike i brine se o tumačenju islamskih propisa.

Dakako, sve međunarodne institucije i organizacije trebaju poštovati načela gostoprimstva, nadležnosti i integritet vjerskog života muslimana Bošnjaka, a Rijaset Islamske zajednice, ukoliko bude neophodno, treba poduzimati odgovarajuće mjere kako bi zaštitio svoje ustavne nadležnosti, islamsku tradiciju Bošnjaka i poštivanje državnog zakona. Rijaset Islamske zajednice mora uzeti u obzir sve ove prigovore, analizirati utjecaje ili aktivnosti šijske provenijencije i, u slučaju potrebe, adekvatno reagirati.

Islamska zajednica mora biti zajednica srednjeg puta, ne može niti se smije priklanjati bilo kome, ali ta Zajednica mora biti otvorena za sve muslimane koji je prihvataju i poštuju njena načela. Kišobran Islamske zajednice mora biti dovoljno širok i prostran da pruži zaštitu svim muslimanima. Međutim, Islamska zajednica mora čuvati svoju institucionalnost, jasno definiranu obrednu praksu, snažno odražavati jedinstvo dina i ummeta, što joj je ustavna obaveza, ali, uz sve to, mora ljubomorno bdjeti nad islamskom tradicijom Bošnjaka i bez ikakvog sustezanja i s punom odlučnošću suzbijati svaku moguću zloupotrebu vjere, nakaradno tumačenje islamskih propisa, onemogućavati prelijevanje sektaških rasprava i trvenja na njeno područje i preduprijeđivati nasrtaje na hanefijsku obrednu praksu i maturidijsku akaidsku tradiciju.

Islamska zajednica ima dovoljno kapaciteta i sposobnosti da razumijeva i tumači islam i praksu naših vjerskih velikana i uzora u vjeri. Žalosno je da neke organizacije ne razumijevaju ulogu Islamske zajednice i obredni život muslimana Bošnjaka pa nas opterećavaju vlastitim vjerskim tradicijama, tumačenjima i kontroverzama.

Dakako, Islamska zajednica treba biti svjesna svih tih izazova i odgovorno vršiti svoju misiju. Njena odgovornost pred Bogom je velika, ali i pred muslimanima na ovim prostorima. Ona mora biti Zajednica srednjeg puta, Zajednica vjerničkog naroda, Zajednica mira i stabilnosti i, posebno, Zajednica muslimana ovih prostora.

P.S. Danas su mediji objavili da je putem Facebook-a upućena prijetnja za fizičku likvidaciju prof. dr. Rešida Hafizovića i da je ponuđen novčani iznos kao nagrada. Uznemiravajuće i šokantno! Stav Islamske zajednice je jasan i beskompromisan, a to je da Islamska zajednica najoštrije osuđuje i odlučno odbacuje svaki vid nasilja i prijetnji kojima se ugrožava ljudski život i sigurnost građana. Pravo na slobodno izražavanje svoga mišljenja i stava je neprikosnoveno pravo svakog čovjeka i ono ničim ne smije biti ugroženo. Islamska zajednica podržava slobodu izražavanja i iznošenja stavova i onda kada se ne slaže sa tim stavovima i prof. Hafizović ili bilo ko drugi zbog toga ne smije trpjeti bilo kakve posljedice.

Iznošenje javnih prijetnji ili podsticanje na ugrožavanje slobode bilo koje osobe treba biti ozbiljno uzeto u obzir od strane sigurnosnih organa, a takve osobe moraju snositi zakonske posljedice za svoje riječi i ponašanje kojima se ugrožavaju drugi ljudi.

Mora se konstatirati da se stječe dojam kako u posljednje vrijeme postoji stanovit interes i intencija podgrijavanja u javnom prostoru destruktivnih unutarmuslimanskih rasprava i optuživanja u kojima sa strašću učestvuju pojedini mediji i novinari, web-portali i Internet stranice, ali i da to ima podršku nekih stranih organizacija registriranih u BiH koje se čak bave vjerskom djelatnošću, što je u suprotnosti s državnim zakonom. Ove pojave su štetne po interese muslimana i Islamske zajednice, a oni koji prihvataju uloge u takvim timovima pristaju služiti tuđim selektorima.

Dakako, vezano za prijetnje upućene prof. Rešidu Hafizoviću, bez ikakve sumnje Islamske zajednica će štititi slobodu mišljenja, naučnog rada, iznošenja naučnih činjenica i akademskog djelovanja prof. Rešida Hafizovića i tražiti da se sve prijetnje usmjerene na njegovu sigurnost otklone.

(www.rijaset.ba)