Noć Božijeg određenja (Lejletu-l-Kadr)

Noć Božijeg određenja (Lejletu-l-Kadr)

Piše: Elvir Duranović…preporod.info

Kadr je sudbina ili Božije određenje. U Kur’anu se navodi: “Mi sve sa sudbinom (određenjem) stvaramo.” (El-Kamer, 49.)

Dva su prevlađujuća mišljenja islamskih učenjaka o tome zašto je Noć kadr nazvana Noć sudbine.

Prema prvom, nazvana je tako zbog toga što Bog dž.š. u njoj određuje sudbinu svemu za narednu godinu.

El-‘Ata prenosi od Ibn Abbasa da je rekao: “Uzvišeni Allah u ovoj noći određuje sudbinu svega, odnosno određuje sve što će se desiti od te do naredne Noći sudbine kao što je: kada i gdje će kiša pasti, kakva će biti opskrba, ko će se roditi, ko će umrijeti itd.

Svoje mišljenje Ibn Abbas potkrepljuje ajetom: “U njoj (Noć kadr) se svaka mudra zapovijest riješi.“ (Ed-Duhan, 4)

Ovdje je potrebno znati da se u Noći kadr ne donosi neka nova Božija sudbina i određenje. Uzvišeni Allah dž.š. odredio je sudbinu svim stvorenjima, prije nego što je stvorio nebesa i Zemlju.

U Noći kadr se Božija odredba ili sve što je određeno da će se desiti u narednoj godini objavi melekima koji su zaduženi za provođenje sudbine.

Inače, Božija odredba i sve Božije objave zapisane su na Ploči pomno čuvanoj (Levhi-mahfuz).

I kao što je u Noći kadr iz Ploče pomno čuvane preko meleka Džebraila objavljen Kur'an Muhammedu a.s. na isti način se, sa iste Ploče svake godine u Noći kadr melekima objavljuje sudbina svega što će se naredne godine desiti.

To potvrđuju riječi Uzvišenog u nastavku sure: “Meleki i Džibril spuštaju se u njoj s dozvolom Gospodara svoga zbog odluke (naredbe) svake.“ (El-Kadr, 4).

Prema mišljenju većine islamskih učenjaka meleki i Džibril se spuštaju u Noći kadr radi provođenja Božijeg određenja i sudbine svijeta za tu godinu. Nebeska vrata otvaraju se u Noći kadr, a Božiji meleki i Džibril se u skupinama spuštaju na Zemlju radi provođenja Božijih zapovijesti povezanih sa sudbinom svijeta i ljudi.

Ova veličanstvena slika dolaska meleka na Zemlju predočena u umu čovjeka dovoljna je da ukaže na veličinu ove noći, snagu i moć Uzvišenog Gospodara te nemoć i krhkost ljudskih bića. Slika dolaska meleka i Džibrila na Zemlju na divan način pokazuje kako sva vlast na nebesima i na Zemlji pripada Jednom i Jedinom Svemogućem Allahu, dž.š., Onome koji prašta, voli da prašta, Onome kojeg molimo da i nama oprosti.

Prema drugom mišljenju koje se prenosi od Ez-Zuhrija, riječ kadr na arapskom jeziku između ostalog znači: moćsnagabogatstvovrijednostdostojanstvočast i ugled, pa bi, prema ovom učenjaku Noć kadr značila: Moćna noćBogata noćUgledna noćDostojanstvena noć itd.

Kao argument za svoj stav Ez-Zuhri navodi ajet: “Noć kadr vrednija je od hiljadu mjeseci“. (El-Kadr, 3) Moć, bogatstvo, ugled i dostojanstvo ove noći ostvarit će onaj ko je provede u pokornosti i ibadetu, a sama pokornost i ibadeti u ovoj blagoslovljenoj noći postaju kod Boga za hiljadu mjeseci vredniji, ugledniji i dostojanstveniji.

Ebu Bekr el-Verrak kaže da je ova noć nazvana Noć kadr ili Moćna noć jer je u njoj objavljena moćna Knjigamoćnom Božijem Poslaniku, a.s., i Ummetu kod kojeg je moć. To je vjerovatno i razlog zbog čega je Allah dž.š. ovu noć u suri nazvao Noć kadr tri puta.

 O tome zašto je termin ove noći skriven od ljudi

Uzvišeni Allah, dž.š., sakrio je datum ove noći od ljudi kao što je od njih sakrio mnoge druge činjenice.

Tako je Allah, dž.š., sakrio svoje zadovoljstvo u pobožnosti, da bi ga ljudi tražili u svim vrstama pokornosti; sakrio je primanje dove kako bi Ga neprestano molili; sakrio je svoje Najveće ime (El-Ismu-l-A'zam) da bi Ga sa svim Njegovim imenima dozivali, sakrio je središnji namaz (Es-salatu-l-vusta) kako ne bi ni jedan propisani namaz izostavili, sakrio je koje je pokajanje primljeno kako bi grješnici ustrajali u svim vidovima pokajanja i sakrio je vrijeme smrti kako se insan ne bi opustio.

Zbog toga je Uzvišeni, dž.š., sakrio i termin Noći kadr kako bi je vjernici tražili i u drugim noćima ramazana.

Također, termin ove noći skriven je radi toga da bi se ljudi trudili u ibadetu tragajući za ovom noći u drugim ramazanskim noćima. Moguće je da će Božiji robovi, pošto ne znaju kada je Noć kadr, tražiti ovu noć u drugim noćima kroz pojačani ibadet i izraze pokornosti Bogu.

Uzvišeni Allah, dž.š., se s takvim robovima ponosi pred melekima i pita ih: “Zar niste rekli da će ovi nered činiti i krv po Zemlji proljevati!?” Dragi Bog, dž.š., imao je povjerenja u nas kada je pred melekima branio našeg oca Adema, a.s. Pa hoćemo li mi propustiti priliku da našeg Milostivog Gospodara učinimo ponosnim tako što ćemo Noć kadr provesti u nemaru?

Također, potrebno je znati, mada se to kod nas u Bosni i Hercegovini rijetko naglašava, da dan koji slijedi nakon Noći kadr ima istu vrijednost kao i noć.

Eš-Ša'bi kaže: “Njen dan je vrijedan kao i noć“. Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “On čini da se noć i dan smjenjuju..” (El-Furkan, 62), tj., svaki dan slijedi svoju noć i svaka noć prethodi svom danu.

Još o spuštanju meleka i Džebraila u ovoj noći

Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “Meleki i Džibril spuštaju se u njoj s dozvolom Gospodara svoga zbog odluke (naredbe) svake.“ (El-Kadr, 4)

Već smo spomenuli stav većine islamskih učenjaka o razlozima spuštanju meleka i Džibrila u Noći kadr. Spomenut ćemo još dva mišljenja, koja su za mene bila nova i interesantna.

Na osnovu hadisa Allahovog Poslanika, a.s., znamo da na nebesima ne postoji prostor veličine igle, a da ne njemu nije melek u pokornosti Allahu, dž.š.

I tako je tokom cijele godine. Uzvišeni Allah, dž.š., odredio je da tokom Noći kadr ibadet na Zemlji bude vredniji od ibadeta na nebesima, kao što je ibadet pored Kabe u Mekki vredniji od ibadeta na nekom drugom mjestu na Zemlji. Stoga se meleki i Džibril s dozvolom Gospodara svoga spuštaju na Zemlji u toj noći.

Također, dio ajeta: “…zbog odluke (emr) svake.”, može se čitati : “…zbog čovjeka (imr) svakog.” Shodno tome, meleki i Džibril se spuštaju u Noći kadr kako bi se susreli sa pokornim Božijim robovima, sa svakim čovjekom koji tu noć provodi u pobožnosti. Ne postoji ni jedan vjernik i vjernica, a da mu meleki ne nazivaju selam i ne mole od Boga oprosta za njega.

Meleki su veličanstveni gosti, pa hoćemo li propustiti priliku da ih lijepo dočekamo provodeći ovu noć u nemaru?

O značenju riječi selam (spas, mir) kojom je Noć kadr opisana

Meleki u ovoj noći nazivaju salam pokornim Božijim robovima, a selam meleka je njihova dova za oprost grijeha. Meleki se spuštaju od početka Noći kadr do zore u grupama i svi oni mole oprosta za ljude koje zateknu u ibadetu.

Također, ova noć je nazvana selam, spas, zbog toga što meleki dolaze na Zemlju i nose sa sobom spas od Vatre.

U pripovijesti o Ibrahimu, a.s., navodi se da su meleki došli Ibrahimu, a.s., kojeg je nepravedni vladar bacio u vatru. Kada su meleki nazvali selam Ibrahimu, a.s., vatra je postala hladna i prijatna. Na isti način Uzvišeni nudi spas (selam) od džehennemske vatre ummetu Muhammedovom a.s. i Svojim pokornim robovima koje meleki u ovoj naći zateknu u pobožnosti, pa im nazovu selam.

Konačno, Božije riječi: “Selam (spas) je ona…“, mogu značiti: “Džennet je ona.”, jer je jedno od imena Dženneta: Daru-s-selam – Kuća spasa, a onaj ko u nju uđe sačuvan je od bilo kakve neugodnosti.

Pa hoćemo li propustiti priliku da uđemo u Kuću spasa tako što ćemo ovu noć provesti u nemaru?

(Prema tefsiru Mefatih el-gajb Tefsir el-kebir, autor Fahruddin er-Razi)