Održan sastanak u vezi implementacije Zakona o premjeru i katastru RS-a

Održan sastanak u vezi implementacije Zakona o premjeru i katastru RS-a

Stručni tim Vakufske direkcije je 03.03.2014. godine održao sastanak u vezi implementacije Zakona o premjeru i katastru RS-a. Vakufska direkcija je formirala stručni tim koji već godinu dana radi na pripremama za implementaciju Zakona o premjeru i katastru RS-a, odnosno koji kontinuirano radi na pripremnim radnjama za javno izlaganje nekretnina.

Na početku sastanka predstavnici stručnog tima su razgovarali o javnim izlaganjima i iskustvima sa javnih izlaganja nekretnina te detektirali određene probleme koji se pojavljuju prilikom javnog izlaganja a koji se odnose na vakufsku imovinu.

Predstavnici stručnog tima su također iznosili probleme sa kojima se susreću prilikom obavljanja pripremnih radnji za izlaganje a naročito sa neujednačenosti dokumentacije, tako zvanim usmenim uvakufljenjima, kao identifikacijom stari i novi premjer.

U toku sastanka naglašena je važnost prikupljanja informacije i podataka o svim vakufskim parcelama, bez obzira na njihov sadašnji status. Zbog toga predstavnici stručnog tima su dobili zadatak praćenja vakufskih parcela prema spisku iz 1938. godine. Zadatak svakog stručnog tima jeste da za područje za koje je nadležan izvrši praćenje statusa vakufske parcele od 1938. godine pa do danas. Na ovaj način će se uraditi evidencija nacionalizirane imovine, a s druge strane postojaće sigurnost da neke vakufske parcele neće biti ispuštane u postupku izlaganja nekretnina. Predstavnici stručnog tima su isticali problem nepostojanja gruntovne dokumentacije za neke čestice ili za kompletne katastarske općine te je dogovoren alternativni način prikupljanja informacija i dokumentacije za te nekretnine.

Stručni tim Vakufske direkcije će nastaviti sa aktivnostima koji za cilj imaju praćenje implementacije Zakona o premjeru i katastru i aktivno učešće u postupcima koji budu provođeni na terenu.