Uputstva za mektebska takmičenja

Uputstva za mektebska takmičenja

RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE U BiH

VJERSKOPROSVJETNA SLUŽBA SARAJEVO

MEKTEBSKA TAKMIČENJA

Oblasti za pitanja na mektebskim takmičenjima

1. Test općeg zanja

– pitanja za test općeg znanja isključivo se baziraju na novim udžbenicima za mekteb: Ilmihalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

– tedžvidska pravila pri učenju Kurana obrađena u udžbeniku Tedžvida propisanom u NPP-u

2. Kiraet (učenje Kur'ana)

– učenje Kur’ana gledajući,

– učenje Kur’ana napamet: Ja sin, Fatiha, početak sure El-Bekare, sureta od Ed-Duha do En-Nas, ašereta: La jestevi, Lillahi i Kuli'd ‘ullah.

Uputstva za mektebska takmičenja u 2013/2014. mektebskoj godini

1. Mektebska takmičenja održavaju se na osnovu odluke Rijaseta Islamske zajednice. Takmičenja se organiziraju na nivou medžlisa, muftijstva i Rijaseta. Svi muallimi su dužni putem testiranja utvrditi predstavnike svoga mekteba na takmičenju općeg znanja na nivou medžlisa, dok kandidate iz kiraeta utvrđuje posebnom provjerom stečenog znanja shodno općem popisu pitanja iz kiraeta. Neodazivanje ovoj dužnosti povlači odgovarajuće sankcije koje će u okviru svojih nadležnosti poduzeti glavni imam.

2. Takmičenje se odvija u dvije odvojene discipline: a) test općeg znanja (akaid, ibadat, ahlak, povijest islama i teorija tedžvida) i b) kiraet – učenje Kur'ana gledajući i napamet. Takmičenje iz kiraeta održava se za dva nivoa polaznika: 1. mlađi uzrast (polaznici mekteba – učenici I, II, III, IV, V i VI razreda osnovne škole, bez obzira na godinu rođenja) i 2. stariji uzrast (polaznici mekteba – učenici VII, VIII i IX razreda osnovne škole, bez obzira na godinu rođenja). Polaznici mekteba koji pohađaju srednju školu ne mogu učestvovati u ovim takmičenjima.

3. Takmičenje na nivou medžlisa i muftijstva organiziraju savjeti mu fuj stava, a po potrebi organizacija prvog nivoa takmičenja može se prenijeti na medžlise. Za pripreme i realizaciju takmičenja savjeti muftijstava određuju sljedeće komisije:

– komisija za izradu testova općeg znanja i pitanja iz kiraeta;

– komisija za testiranje iz općeg znanja;

– komisija za kiraet.

Prilikom imenovanja članova komisije treba imati u vidu obavezu tajnosti i povjerljivosti materijala za takmičenje te objektivnosti u postupku utvrđivanja rezultata takmičenja.

Prednost pri imenovanju u komisije za kiraet imaju hafizi – profesori kiraeta u odgojno-obrazovnim ustanovama Islamske zajednice u BiH. Muallimi čiji polaznici sudjeluju u takmičenju ne mogu biti članovi komisije.

4. Komisija koju imenuje savjet mufitijstva za izradu testova općeg znanja i pitanja za kiraet će, u skladu s općim popisom pitanja, pripremiti jedinstvene testove i pitanja iz kiraeta. Takmičari iz kiraeta odgovaraju na tri pitanja koja uključuju: za mlađe pola stranice Kur'ana gledajući (iz prva dva džuza) i dva sureta napamet (od EI-‘Ad؛jat do En-Nas), a za stariju kategoriju: jedna stranica Kur’ana gledajući (cijeli Kur'an), jednu stranicu sure JaSin napamet i jedno ašere ili jedno sure napamet (od Ed-Duha do En-Nas). Testovi iz općeg znanja mogu imati maksimalno 30 pitanja uz precizno utvrđivanje broja bodova za svaki odgovor. Pitanja moraju biti jasno formulisana, a, po mogućnosti, odgovore tražiti po sistemu “zaokruži”, “dopuni” i slično. Komisija koja priprema pitanja za test općeg znanja dužna je u okviru testa odrediti i broj bodova za tačne odgovore, te pripremiti rješenja («ključ») na osnovu kojih će se sumirati postignuti rezultati. Ukupan zbir bodova u testu općeg znanja bi trebao biti 60 radi ravnoteže sa takmičenjem iz kiraeta. Svi testovi se rade pod šifrom (tj. na posebnom papiru se unosi ime i prezime kandidata, njegova šifra i naziv džemata-mekteba, na nivou muftijstva i naziv medžlisa, a na testu samo šifra kandidata), a nakon unošenja rezultata osvojenih bodova komisija će testovima uz pomoć šifri pridodati pripadajuća imena. Testovi i njihova rješenja su strogo povjerljivi materijal i službena su tajna za koju odgovaraju članovi komisije.

Takmičarska komisija za test općeg znanja realizira i nadzire testiranje takmičara, te im, po potrebi, pojašnjava način rješavanja testa. Po isteku vremena za testiranje (60 minuta), predsjednik komisije će pokupiti testove i sa članovima komisije izvršiti pregled testova i zbrajanje rezultata, a potom spajanje šifri sa imenima.

Za takmičenje iz kiraeta pripremaju se dvije grupe pitanja, shodno kategorijama, odnosno uzrastu. Takmičarska komisija za kiraet izvlačenjem utvrđuje redoslijed preslušavanja takmičara, a ispitivanja će vršiti po sistemu izvlačenja pitanja od strane samih takmičara.

Ocjenjivanje kandidata vršiće svaki član komisije na posebnom formularu unošenjem broja bodova za svaki odgovor pojedinačno. Maksimalan broj bodova po jednom odgovoru je 20, tj. maksimalan broj osvojenih bodova može biti 60.

Nakon što kandidat bude ispitan, članovi komisije popunjen zapisnik predaju predsjedniku (ili sekretaru) komisije koji vrši zbrajanje i utvrđuje ukupan prosječan broj osvojenih bodova. Na posebnom zapisniku unosi se lista osvojenih bodva što određuje i osvojeno mjesto takmičara.

Komisije sačinjavaju zapisnike i listu osvojenih bodova i mjesta iz obje discipline i pripremaju informaciju o proglašenju rezultata takmičenja.

5. Savjet muftij stva na svome području određuje broj takmičara koji će za obje discipline odvojeno svaki muallim kandidirati za takmičenje na nivou medžlisa. Jedan kandidat učestvuje samo u jednoj disciplini.

Na nivou muftijstva iz svakog medžlisa učestvuju samo najuspješniji takmičari – oni koji su osvojili prvo mjesto u svojoj disciplini ili kategoriji. Pravo učešća na takmičenju imaju polaznici mektebske nastave koji pohađaju osnovnu školu od I do IX. razreda. Takmičari koji su u prethodnim takmičenjima osvojili prva mjesta na nivou Rijaseta ne mogu učestvovati u takmičenjima u kategoriji u kojoj su pobijedili.

6. Takmičenja na nivou medžlisa održat će se 20. aprila 2014. godine. Takmičenja na nivou muftijstva održat će se 4. maja 2013. godine. Pravo na učešće na finalnom takmičenju na nivou Rijaseta stiču kandidati koji na nivou muftijstva osvoje prvo mjesto u svojoj disciplini i kategoriji – ukupno po tri takmičara.

7. Na nivou medžlisa troškove realizacije takmičenja, nagrade i putne troškove učesnicima takmičenja i njihovim muallimima snose medžlisi. Medžlisi snose i troškove putovanja svoje ekipe na takmičenje na nivou muftijstva, ukoliko se na nivou muftijstva ne donese drugačija odluka.

Troškove takmičenja na nivou muftijstva, nagrade kao i putne troškove učesnicima takmičenja i njihovim muallimima i predstavnicima muftijstava na nivou Rijaseta snose uredi muftija.

Troškove održavanja takmičenja na nivou Rijaseta, nagrade i priznanja obezbjeđuje Rijaset Islamske zajednice.

8. Finalno takmičenje na nivou Rijaseta bit će održano 17. maja 2014. godine u Sarajevu.

9. Prijavu takmičara za takmičenje na nivou Rijaseta uredi muftija su dužni podnijeti do 7. maja 2013. godine.

Za eventualne nejasnoće oko pravila organiziranja takmičenja obratiti se Vjerskoprosvjetnoj službi na e-mail adresu vpsmektebi@yahoo.com

 Broj: 02-08-1-625/14.

Sarajevo, 9. džumade-l-ula 1435. h.g. 10. mart 2014. godine

Rukovodilac Vjerskoprosvjetne  službe
    dr. Amir ef. Karić