Vakufska direkcija IZ u BiH uspostavila jedinstvenu bazu podataka vakufske imovine (registar vakufa)

Vakufska direkcija IZ u BiH uspostavila jedinstvenu bazu podataka vakufske imovine (registar vakufa)

www.vakuf.ba…

Vakufska direkcija, je po prvi put u historiji Islamske zajednice na ovim prostorima, uspjela implementirati projekat informacionog sistema vakufskih nekretnina u Bosni i Hercegovini.

Naime, nakon ponovnog osnivanja Vakufske direkcije 1996. godine, a u skladu sa odredbama Ustava IZ iz 1997. godine,  Vakufska direkcija upravlja vakufskom imovinom u BiH. Vakufska imovina se sastoji od objekata, zemljišnih i šumskih parcela i pokretne imovine.

U tri protekla društveno-politička sistema u BiH nacionalizirano je i oduzeto oko 90% vakufske imovine. Zbog nedonošenja Zakona o restituciji ta imovina se još uvijek vodi kao društvena svojina i u posjedu je općina i drugih državnih organa. Također, veliki dio preostalog, neoduzetog dijela vakufske imovine je porušen, uništen i devastiran tokom posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu u periodu od 1992. do 1995. godine. Pored toga, određeni vakufi su u međuvremenu prošli kroz proces transformacije, ali u zemljišnim knjigama te promjene nisu provedene.

U skladu sa svojim zadacima Vakufska direkcija preduzima aktivnosti na zaštiti, održavanju, revitalizaciji i unaprijeđenju vakufske imovine u BiH.

Bez temeljite evidencije vakufa praktično je nemoguće upravljati vakufskom imovinom i o njoj voditi brigu. Iz tih razloga Vakufska direkcija je 2008. godine pokrenula inicijativu za izradu informacionog sistema kojim bi se otklonile sve navedene poteškoće. U 2009. godini izrađen je idejni projekat za uspostavu informacionog sistema vakufskih nekretnina, dok se 2010. godine intenzivnije krenulo u njegovu realizaciju tokom koje godine je izrađen softver. U Vakufskoj direkciji, u tom trenutku, postojala su samo 3 računara, stara više godina, koja nisu bila povezana u računarsku mrežu. Također, nije postojala računarska povezanost niti komunikacija sa muftilucima i medžlisima. Nakon izrade softvera Vakufska direkcija je 2011. godine izvršila nabavku računarske i mrežne opreme koja je instalirana u Vakufskoj direkciji i svim medžlisima i muftilucima Islamske zajednice. Time je bio uspostavljen informacioni sistem sa jednistvenom bazom podataka vakufske imovine na nivou cijele BiH.

Ovim informacionim sistemom  uspostavljena su  tri međusobno povezana modula:

l. Evidencija nepokretne i pokretne imovine;
2. Finansijsko upravljanje vakufima (izdavanje, naplata…);
3. Finansijsko poslovanje.

Implementacija projekta urađena je kao kombinovana webwindows aplikacija. Modul “Evidencija nepokretne i pokretne imovine” urađena je kao web-aplikacija, “Finansijsko upravljanje vakufima” takođe web-aplikacija a “Finansijsko poslovanje” bi bilo windows-aplikacija.
Dakle, projekat je rađen u nekoliko faza počevši od informatičkog povezivanja sa sjedištima muftiluka do povezivanja sa medžlisima Islamske zajednice. U okviru ove dvije faze izvršena je izrada softvera, kupovina servera, računarske i mrežne opreme, nakon čega je izvršeno informatičko povezivanje Vakufske direkcije sa muftilucima i medžlisima kojom prilikom je u njihovim sjedištima instalirana računarska i mrežna oprema. U okviru ovog projekta Vakufska direkcija je organizirala niz jednodnevnih seminara po muftilucima na kojima je odgovorno osoblje iz svih medžlisa provedeno kroz praktičnu upotrebu web aplikacije. Informacijski sistem  koji  je za ovu priliku napravljen uspostavio je jedinstven Registar vakufske imovine u kome su objedinjeni podaci o cjelokupnoj vakufskoj imovini u Bosni i Hercegovini. On je naročito važan za imovinu koja je u proteklom periodu nacionalizirana, eksproprisana ili na bilo koji drugi način otuđena a koja će u budućnosti biti predmet Zakona o restituciji.

Projekat je od nemjerljivog  značaja kako za Vakufsku direkciju tako i za Islamsku zajednicu u cjelini. Pored evidencije kojoj je cilj popis cjelokupne vakufske imovine ovim je ujedno unaprijeđen sistem upravljanja, kontrole i zaštite iste. U praksi to znači da je Islamska zajednica u mogućnosti da pravovremeno upozna potencijalne donatore sa strukturom svoje imovine i da ih spram njihovih potreba uputi na odgovarajući medžlis.

Registar vakufske imovine je tako dizajniran da pored primarnog evidentiranja imovine omogućava analitičku obradu podataka, digitalizaciju orginalne gruntovne i katastarske dokumentacije, notarskih ugovora, vakufnama, fotografija te digitalizaciju arhivske  građe vezane za vakufsku imovinu. Dakle,  da bi se upotpunili podaci o jednoj vakufskoj  nekretnini potrebni su:

  • Posjedovni list
  • Kopija katastarskog plana
  • Identifikacija starog i novog premjera
  • Zemljišno-knjižni izvadak
  • Vakufnama
  • Fotografija

Sve ovo zajedno daje zaokruženu i kompletnu sliku posjedovnog i vlasničkog prava na određenoj vakufskoj nekretnini.

865-1

Prikupljanje dokumentacije odvijalo se u nekoliko pravaca. Primarni izvor činili su naši medžlisi sa svojom evidencijom. No, često je ona bila parcijalna, nekompletna i nije davala stvarnu sliku stanja na terenu.  S obzirom na gore navedeno došlo je do određenih poteškoća u realizaciji ovog projekta, a koje su produkt prošlih sistema, neujednačenog stanja zemljišno-knjižne dokumentacije  te našeg nemara kada je u pitanju prijenos vlasništva i uknjižbe. Prethodno navedeno dovelo je do toga da se danas na terenu susrećemo  sa imovinom koja se u katastru vodi na vakufu a u gruntu na fizičkom licu i obratno. Svjesna neriješenih imovinsko-pravnih problema Vakufska direkcija je bila prinuđena pokrenuti projekat identifikacije i uknjižbe vakufske imovine. Implementacija projekta  prvo je urađena u medžlisima koji administrativno i teritorijalno pripadaju RS-u. Ovaj problem naročito je izražen u onim mjestima u kojima je nakon proteklog rata nasilno promijenjena demografska slika stanovništva. Nerijetko su predstavnici Vakufske direkcije u prisustvu glavnih imama i geometara na terenu vršili identifikaciju vakufskih nekretnina. U okviru ovog projekta pokrenute su i određene aktivnosti kojima je cilj upoznati medžlise sa nastupajućim procesom ujednačavanja starog i novog premjera te značajem i posljedicama njegovog provođenja.

U proteklom  periodu nastavljene su aktivnosti na prikupljanju dokumentacije o vakufskoj imovini i unosu podataka u jedinstvenu bazu podataka-informacioni sistem koji je uspostavljen 2011. godine. Od početka realizacije ovog projekta pa do kraja 2015. godine u bazu je unešeno oko 1560 vakufa sa 21.900 pripadajućih katastarskih čestica i desetak hiljada skeniranih dokumenata. Dakle, unešeni su uglavnom katastarski podaci vakufske imovine za 90 medžlisa IZ-e, što čini 100% od ukupnog broja istih. Pored katastarskih podataka, unose se i gruntovni podaci sa pratećom dokumentacijom. Unos podataka i ažuriranje istih je proces koji će biti nastavljen i u narednom periodu.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini u ovom momentu raspolaže sa 39.668.917 m²  zemljišnih parcela svih vrsta, kao i objekata, što je svrstava među veće posjednike nekretnina  u našoj domovini.