IMENA MUHAMMEDA, A.S.,

IMENA MUHAMMEDA, A.S.,

Piše: Almir Fatić…www.preporod.com

Stotinu imena, mudžiza i osobina Muhammeda, a.s.

Mufessir Ja'kub el-Fejruzābādi (u. 817./1414.) u svome tefsiru Besā'iru zevi t-temjīzi fī letā'ifi l-Kitābi l-‘azīz – u posljednjem, tridesetom bābu, posvećenom Božijim poslanicima spomenutim u Kur'anu, njihovim imenima i odlikama – navodi stotinu imena za našeg Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, spomenutih u Kur'anu. Nadalje, on ističe da Muhammed, a.s., ima stotinu mudžiza (nadnaravnih djela). Zapravo, kako veli ovaj mufessir, ovaj broj je naveden shodno mišljenju jedne grupe učenjaka, koji broj Muhammedovih, a.s., mudžiza svode na stotinu, dok prema drugim učenjacima, broj njegovih mudžiza premašuje hiljadu, što je – naglašava Fejruzābādi – i ispravnije mišljenje, napominjući da je većinu njih spomenuo u svom djelu El-Mebsutāt, tako da ih u ovom tefsiru ne navodi.

Fejruzābādi, potom, navodi stotinu stvari spomenutih u Kur'anu koje se odnose na Muhammedovo, a.s., biće i njegove osobine, tj. na njegove riječi, djela i stanja. Ovaj mufessir, između ostalog, još navodi da se na pedeset mjesta u Kur'anu ime Muhammeda, a.s., spominje zajedno sa imenom Uzvišenog Allaha te da je Uzvišeni Allah vanjštinu i srce Muhammeda, a.s., ukrasio sa stotinu ukrasnih osobina: pedeset se odnosi na njegove izvanjske osobine, a pedeset na njegovo plemenito srce (Besā'ir…, 6/8, izd. el-Medžlisu l-e'alā li š-šu'ūni l-islāmijje, Kairo, 2000).

Imena Muhammeda, a.s., u Suhufima

Također, Fejruzābādi spominje imena Muhammeda, a.s., u pejgamberskim Suhufima, i to u slijedećim:

u Suhufima Ibrahima, a.s.,: Uhrājā qademen, tj.: ”Onaj koji prethodi drugim vjerovjesnicima, a posljednji se pojavljuje”;

u Suhufima Šita, a.s.: Sāme – Sāme, tj.: ”Onaj odlučnih dokaza”:

u Suhufima Adema, a.s.: Muqanni’, tj.: ”Onaj zaogrnuti”;

u Suhufima Ša'ja i Ermija, a.s.: Qāni’, tj.: ”Onaj skromni”.

No, ime Muhammeda, a.s., poznato je i drugim živim bićima, odn. svima njima, tako nam sugerira ovaj komentator. Naime, on ističe da je u svijetu ptica Muhammeda, a.s., poznat pod imenom: ‘Abdu l-Džebbār (Rob Silnoga); u svijetu stoke: ‘Abdu l-Gaffār (Rob Sveopraštajućeg); u svijetu džinna: Nebijju r-rahme (Vjerovjesnik milosti); u svijetu šejtana: Nebijju l-melhame (Vjerovjesnik junačkog boja).

Imena Muhammeda, a.s., u Zeburu, Tevratu i Indžilu

U Indžilu Muhammed, a.s., kao poslanik naviješten je pod imenom Tābe-Tābe, tj. pod imenom Tajjib (”Onaj dobri”); u Tevratu je naviješten pod imenom Māzmāz, tj.: ”Onaj koji se očekuje”, a u Zeburu pod imenom Fārkalīt u značenju: El-Fārūq bejne l-haqqi ve l-batil (”Onaj koji rastavlja istinu od neistine”). Ovako navodi Fejruzābādi (uspostavljajuću morfološku analogiju između riječi Fārkalīt i riječi El-Fārūq), dok se u većini komentara Kur'ana navodi Baraklit, odn. Paraklit. Također većina komentatora Kur'ana ime Paraklit povezuje sa navodom iz Indžila, Jevanđelja ili Novog Zavjeta, a ne sa navodom iz Zebura, kako to čini Fejruzābādi (v. Bes'āir…, 6/14).

Stotinu imena Muhammeda, a.s., u Kur'anu

Kako je već istaknuto, Fejruzābādi navodi stotinu imena Muhammeda, a.s., u Kur'anu (el-esma’ el-mi'e). Zapravo, dominatno se radi o nadimcima i atributima, a ne o imenima u pravom smislu te riječi. Prije nego što navedemo ta imena, shodno ovom komentatoru Kur'ana, nužno je istaći da, neka imena pripisana Muhammedu, a.s., kao ćemo to vidjeti u nastavku, nije moguće, prema našem mišljenju, razložno utemeljiti ili opravdati pravilima arapskoga jezika ili kur'anskoga stila, tako da se ne slažemo sa Fejruzābādijem u svim njegovom derivacionim postupcima imena Muhammeda, a.s., iz Kur'ana. No, ovdje ne želimo osporavati taj njegov postupak – što bi iziskivalo više tekstnog prostora – već samo izložiti imena Muhammeda, a.s., spomenuta u Kur'anu prema mišljenju ovog čuvenog komentatora Kur'ana (Besā'ir…, 6/11-13). Nećemo navoditi kur'anske ajete u prijevodu, već samo ime sure i broj ajeta na temelju kojeg se derivira određeno ime.

Nebijj: Vjerovjesnik (el-Enfal, 64 i dr.);

Resul: Poslanik (el-Ma'ide, 41, 67 i dr.);

Hatem: Pečat (el-Ahzab, 40);

Ummijj: Nepismeni (el-E'araf, 157-158);

 1. Re'ufu r-Rahim: Blagi i Milostivni (et-Tevbe, 128);
 2. 8. 9. 10. Mubeššir, Nezir, Šahid i Da'i: Obveselitelj, Onaj koji opominje, Svjedok i Pozivatelj (el-Ahzab, 45):

Siradžun munir: Svjetiljka koja sija (el-Ahzab, 45);

Bešir: Donositelj radosnih vijesti (el-Bekare, 119; Fatir, 24);

 1. Munzir i Hadin: Opominjatelj i Upućivač (er-Ra'd, 7);
 2. Sahib: Drug (en-Nedžm, 2);
 3. ‘Abd: Rob (el-Isra’, 1);
 4. Kerim: Plemeniti (el-Hakka, 40);
 5. 19. Velijj i Nesir: Zaštitinik i Pomagatelj (en-Nisa’, 75);
 6. El-Evla: Najpreči (el-Ahzab, 6);
 7. El-‘Aziz: Onaj kome je teško (et-Tevbe, 128);
 8. Er-Rahme: Milost (el-Enbija’, 107);
 9. Nur: Svjetlo(st) (el-Ma'ide, 15);
 10. Šehid: Svjedok (en-Nisa’, 41);
 11. Mubin: Jasni (el-Hadždž, 49);
 12. Mursel: Koji je poslan (Ja Sin, 3);
 13. Muddessir: Pokriveni (el-Muddessir, 1);
 14. Muzzemmil: Umotani (el-Muzzemmil, 1);
 15. Muzekkir: Koji opominje (el-Gašije, 21);
 16. Emin: Povjerljivi (eš-Šu'ara’, 107);
 17. Zikr: Opomena (et-Talak, 10);
 18. Uzunun: Uho (et-Tvebe, 61);
 19. Bejjine: Očigledni dokaz (el-Bejjine, 1);
 20. Huda: Uputa (el-Bekare, 38);
 21. Hakk: Istina (el-En'am, 5);
 22. Sidk: Istinoljubivost (ez-Zumer, 33);
 23. Hakim: Presuditelj (en-Nur, 48);
 24. Kadi: Sudija (el-Ahzab, 36);
 25. Ta Ha: Taha (Ta Ha, 1);
 26. Ja Sin: Jasin (Ja Sin, 1);
 27. Selam: Spas (el-Ma'ide, 16);
 28. ‘Alim: Znalac (Muhammed, 19);
 29. Mustekim: Ustrajni (Hud, 112);
 30. Muslim: Musliman (Junus, 72);
 31. Šakir: Zahvalni (el-En'am, 53);
 32. Mustafa: Odabrani (Fatir, 32);
 33. Mudžteba: Probrani (el-En'am, 87);
 34. Muhtar: Izabrani (el-Kasas, 68);
 35. Zer’: Sjemenka (el-Feth, 29);
 36. Ni'me: Blagodat (el-Ma'ide, 11);
 37. Muršid: Voditelj (el-Kehf, 18);
 38. Se'id: Sretni (Hud, 108);
 39. Habib: Koji voli i koji se voli (Ali ‘Imran, 31);
 40. Mutahher: Koji čisti (el-Ahzab, 33);
 41. Tajjib: Dobri, Lijepi (en-Nur, 26);
 42. Šefi’: Zagovornik (Sebe’, 23);
 43. Mubarek: Blagoslovljeni (Hud, 73);
 44. Musaddik: Koji potvrđuje (el-Ma'ide, 46);
 45. Enfus: Najboljeg roda (et-Tevbe, 128);
 46. Burhan: Dokaz (en-Nisa’, 174);
 47. Nas: Najbolji od ljudi (en-Nisa’, 54);
 48. Tali: Koji uči (et-Talak, 11);
 49. Muhridž: Izbavitelj (el-Ma'ide, 16);
 50. Redžul: Čovjek (Junus, 2);
 51. Kademu sidk: Sreća (Junus, 2);
 52. 67. Hamid i Mahmud: Hvaljeni i Pohvaljeni (Gafir, Fussilet, eš-Šura, ez-Zuhruf, ed-Duhan, el-Džasije, el-Ahkaf, 1);
 53. 69. 70. ‘Aziz, Sejjid i Kadir: Onaj izrazito najbolji (ili: Miljjnik), Prvak, Snažni (eš-Šura, 2);
 54. Tezkire: Podsjetnik (el-Hakka, 48);
 55. Meb'us: Poslani (el-Džumu'a, 2);
 56. Ma'sum: Zaštićeni (el-Ma'ide, 67);
 57. Mu'ejjid: Potpomognuti (el-Enfal, 62);
 58. Mensur: Pomognuti (el-Feth, 3);
 59. Magfur: Kome je oprošteno (el-Feth, 2);
 60. Galib: Pobjednik (el-Ma'ide, 56);
 61. Ma'fuvv: Kome je pobrisano (et-Tevbe, 43);
 62. Munbi’: Koji obavještava (e-Hidžr, 49);
 63. Redi’: Zadovoljni (Ta Ha, 130);
 64. Musebbih: Koji slavi/tespiha (el-Hidžr, 98);
 65. Sadžid: Koji čini sedždu (el-Hidžr, 98);
 66. ‘Abid: Pobožni (el-Hidžr, 99);
 67. Muktedi: Koji slijedi (el-En'am, 90);
 68. Mahfuz: Sačuvani (er-Ra'd, 11);
 69. Munadi: Koji poziva (Ali ‘Imran, 193);
 70. Mudžahid: Borac (et-Tevbe, 73; et-Tahrim, 9);
 71. Mustagfir: Koji traži oprosta (Muhammed, 19);
 72. Merfu’: Uzdignuti (el-Inširah, 4);
 73. Musalli: Klanjač (el-Kevser, 2);
 74. Amir i Nahin: Koji naređuje i zabranjuje (el-Hašr, 7);
 75. Mutehedždžid: Koji bdije noću (el-Isra’, 79).
 76. Muhtedi: Upućeni (Sebe’, 50);
 77. Mutevekkil: Koji se oslanja na Allaha, džellešanuh, (el-Furkan, 58);
 78. 96. 97. Hašir, ‘Akib i Mahi: Koji okuplja, Posljednji i Onaj koji odstranjuje nevjerništvo; u jednom hadisu stoji: ”Ja sam El-Hašir, jer će Allah oko mene okupiti stvorenja; ja sam El-‘Akib, jer sam posljednji vjerovjesnik, i ja sam El-Mahi, jer je Allah sa mnom odstranjuje nevjerništvo”;
 79. Evvelu: Prvi (ez-Zumer, 12);
 80. Ahmed: Mnogo hvaljeni (es-Saff, 6);
 81. Muhammed (el-Feth, 29).