Muftija Fazlović: Bedr – dokaz i trijumf istine

Muftija Fazlović: Bedr – dokaz i trijumf istine

Druge godine po Hidžri (624. godine po Isau, alejhi selam) na obroncima Bedra dogodila se prva velika bitka u povijesti islama. Idolopoklonici iz Meke, iako su bili tri puta brojniji, poraženi su na Bedru i to je jedna od najvećih pobjeda muslimana u povijesti.

– Prvi uvjet pobjede je neprestano sjećanje na Allaha Uzvišenog i svijest o Njegovoj moći koja nema granica i kojoj se niko ne može suprotstaviti. Uz ovu pretpostavku, od vjernika se zahtijeva zajedništvo, budnost i spremnost da se čuvaju vlastite vrijednosti – poručio je u ramazanskom intervjuu za Preporod.info muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović.

Muftija Fazlović je govorio o odlikama mjeseca ramazana i bici na Bedru u kojoj se potpuno i definitivno naporima i borbom muslimana, uz neposrednu Allahovu pomoć, razlučila istina islamske vjere od višestoljetnih naslaga tmine i zablude.

Preporod.info: Ramazani-šerif je mjesec koji se izdvaja od ostalih mjeseci. U čemu se ogleda njegova posebnost?

Muftija Fazlović: Posljednja objava Gospodara svjetova sadrži sva znamenja čovjeku potrebna da u svom zemaljskom životu prepozna i definira Pravi Put. Jedan između mnoštva kur’anskih primjera je spominjanje mjeseca ramazana, i to onoga što ga izdvaja i odlikuje iznad ostalih mjeseci, s posebnim ciljem da se sa njegovim noćima i danima poveže početak objave Kur’ana i obaveza posta. Određeni broj ajeta šire i preciznije objašnjava propise posta, ukazujući na njegovu svevremenu djelotvornost u izgradnji bogobojazne duše (takvaluk) potpuno svjesne svoga odnosa naspram Stvoritelja i Gospodara svjetova. Otuda ramazanska duhovna klima uznosi čovjeka do stepena optimalne mogućnosti recepcije Allahove, dželle šanuhu, Riječi dostavljane u Njegovim objavama. Posljednji poslanik Muhammed, alejhi selam, kazuje da su, pored Kur’ana čije je objavljivanje poteklo u ramazanskoj noći El-Kadr, i sve ranije objave od Allaha, dželle šanuhu, dolazile u mjesecu ramazanu. Dakle, najuspjelije se Istinita Riječ Svemogućeg Boga kalemila na srce i um čovjeka, Njegovog roba sa velikom zadaćom na Zemlji, u ovom blagoslovljenom mjesecu. Stranice mubarek mjeseca ramazana, njegovi dani i noći, jesu bogata riznica poduke i nadahnuća za postizanje i obnovu čovjekove duhovne i umne snage koju će pravilno koristiti kao Allahov povjerenik u uređivanju svjetova.

Preporod.info: Pored bitke na Tebuku, kur’anski tekst najobimnije govori o bici na Bedru. Pobjeda na Bedru oslovljava se pojmom furkan. Možete li nam pojasniti ovaj pojam?

Muftija Fazlović: Ovo je prva borba Muhammeda, alejhi selam, i njegovih sljedbenika za očuvanje i pobjedu Istine islama, a zbila se u drugoj godini poslije hidžre. Allah, dželle šanuhu, u Kur’anu govori u oko stotinu i dvadeset ajeta o najpoučnijim momentima u devet bitaka i vojnih pohoda u okviru medinske sire posljednjeg Poslanika, alejhi selam. Oko dvadeset ajeta sure El-Enfal odnosi se na Bedr, pa je tim povodom ova sura donijela propise i pravila ratnog vladanja. Stoga se ovo kur’ansko poglavlje još naziva i Suretu Bedr.

Dan bitke na Bedru Kur’an naziva jevmu-l-furkan, određujući ga danom velike odluke u kojem se potpuno i definitivno naporima i borbom muslimana, uz neposrednu Allahovu pomoć, razlučila istina islamske vjere od višestoljetnih naslaga tmine i zablude.

…Tako nek je ako u Allaha vjerujete i u ono što smo Našem robu objavili Mi na dan odluke (jevmu-l-furkan), na dan kada su dva mnoštva sukobila se! A Allah sve može. (El-Enfal, 41.) Pojam furkan je na ostalim mjestima u Kur’ani-kerimu mahom upotrebljavan da označi sam Kur’an i druge ranije objavljene knjige. Furkanom se u Kur’anu  samo još naziva sposobnost vjernika, čije je srce ispunjeno bogobojaznošću (et-takva), da prepozna istinu i odijeli je od neistine. Dakle, u cjelokupnoj povijesti misije Muhammeda, alejhi selam, i njegovih sljedbenika, jedino se uspjeh i pobjeda na Bedru oslovljava pojmom furkan.

Preporod.info: Uzimajući u obzir neke ajete koji tretiraju pitanje posta, bogobojaznosti i Bedra, zaključujemo da oni čine veoma sinhroniziranu cjelinu. Na koji način su post, bogobojaznost i Bedr tako snažno povezani?

Muftija Fazlović: Post je propisan sa ciljem da ljude odgoji u bogobojaznosti – takvaluku. Plod takvaluka je furkan – moć rasuđivanja o istini i pravom putu.

Dan bitke na Bedru je jevmu-l-furkan, dan potpunog trijumfa istine nad neistinom. Uspjeh na Bedru je ostvaren tek kada su muslimani svojom strpljivošću i bogobojaznošću (takvalukom), zaslužili izravnu, vidljivu i potpunu Allahovu pomoć.

Dosta će biti! Ako budete strpljivi i Allaha se bojali (ve tetteku), a vas neprijatelji iznenada budu napali, tada će vam Gospodar vaš potporu dati sa pet hiljada znacima označenih meleka!” (Alu Imran,125) Dakle, pobjeda istine i čas odluke (jevmu-l-furkan) je i na Bedru došao kao rezultat potpune svijesti (et-takva) o Stvoritelju svjetova i pomoći koja samo od Njega stiže te dovodi do uspjeha i sigurnog izlaza iz najtegobnijeg stanja u kakvom su bili vjernici na Bedru.

Preporod.info: Muhammedu, alejhi selam, i vojsci muslimana na Bedru njihov Gospodar je posebnu pomoć darovao. Koje su to mu’džize kojima su u tim teškim momentima potpomognuti muslimani na Bedru?  

Muftija Fazlović: Allah, dželle šanuhu, u pomoć borcima na Bedru poslao je veliki broj meleka. Mufesir Es-Sabuni navodi da u tefsirima nije potvrđeno da su meleki sudjelovali i borili se u drugim bitkama na strani muslimana izuzev bitke na Bedru. Osim što su se meleki borili protiv mušrika, oni su, Allahovim htijenjem, unosili radost, pouzdanje i smirenost u srca muslimana. Usadili su uvjerenje vjernicima da stvarni faktor pobjede nije broj vojnika i moćna vojna oprema, već Allahova pomoć koju su muslimani dobili.

Druga nadnaravnost koju je Svemogući Bog pokazao na Bedru je privid mušrika da je muslimana dvaput više od stvarnog broja: Vi u dvjema skupinama što se sukobiše znak imate: u skupini koja se bori na Allahovom putu i drugoj, nevjerničkoj kojoj se priviđalo da je onih dvaput više… (Alu Imran, 13.)

Pored toga, Allah, dželle šanuhu, u snu je Svome Poslaniku pokazao da je mušrika malo. Ovo je Muhammed, alejhi selam, ispričao svojim saborcima pa je kod njih nastupila radost i samopouzdanje: I kad ti je Allah u snu pokazao da je njih malo, a da ti je pokazao da je njih puno, vi biste malodušni bili i vi biste o tome raspravljali, ali je Allah spas podario… (El-Enfal, 43.)

Treća dobrota muslimanima na Bedru, od Allaha, dželle šanuhu, data, jeste san u trenucima iščekivanja, neposredno pred borbu koji je u njihova srca smiraj ulio: I kad je On učinio da vas, radi smiraja, san poklopi… (El-Enfal, 11.)

Još jedna mu’džiza, kao blagodat Božija, zbila se tada – spuštanje kiše samo na onoj strani na kojoj su bili muslimani: …i kišu s neba je na vas spustio da bi vas njome očistio… (El-Enfal, 11.)

Preporod.info: Koje pouke i poruke razumijevamo u ovim spomenutim događajima? 

Muftija Fazlović: Ove mu’džize je Allah, dželle šanuhu, dao s ciljem da oraspoloži vjernike i u njihova srca smirenje unese, te da ih na Bedru odgoji do potpunog uvjerenja da pomoć i pobjeda dolaze samo od Allaha Silnog. Allah, dželle šanuhu, Svoju je milost sa kišom iz neba poslao, kojom je šejtanske smutnje od mu’mina odstranio, čvrstim sponama je posredstvom Svojih mu’džiza srca njihova povezao, a noge im sigurnim učinio. Allah je htio da Istinu Svoje Riječi objelodani i da Istinu utvrdi, a neistinu uništi.

Kao što je Mi’radž Muhammeda, alejhi selam, u mekkanskoj fazi priskrbio mu novu i nepotrošivu snagu imana, a nakon najneposrednijeg njegovog doživljaja blizine i veličine Gospodara svjetova, iskustvo Božijega Poslanika i muslimana sa Bedra prvi je i najjasniji dokaz da će zajednica muslimana u Medini opstati i da će Svjetlo islama obasjavati Pravi put ljudskom rodu do Sudnjeg dana.

Preporod.info: Kada govorimo o bici na Bedru neizostavno nam se nameće pitanje: Kako su muslimani izvojevali pobjedu na Bedru kada je ona naizgled bila potpuno nemoguća?

Muftija Fazlović: U kontekstu kur’anskog izlaganja ukupnog toka zbivanja na Bedru, Allah, dželle šanuhu, vjernicima je u suri El-Enfal uputio poziv u šest ajeta, svaki put ih oslovljavajući riječima: Ja ejjuhellezine amenu (O, vjernici)! Ističući najprije u ovim ajetima svojstvo imana, Gospodar svjetova je na primjeru Bedra od svih vjernika u budućnosti zatražio odlučnost i istrajnost u borbi na putu Istine, te objasnio da je ova obaveza sastavni dio imana i da će Njegova pomoć, ista onakva kakvom je pomogao muslimane na Bedru, doći isključivo i samo na temelju imana. Prvi poziv vjernicima: O vjernici, kada susretnete nevjernike kako u mnoštvu nastupaju, leđa im ne okrećite. (El-Enfal, 15.) Drugi poziv vjernicima: O vjernici, Allahu i Njegovu poslaniku se pokoravajte, i Poslaniku leđa ne okrećite kad već njegove riječi slušate. (El-Enfal, 20.) Treći poziv vjernicima: O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku kad vas poziva onome što će vam život da da! Znajte da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova i da ćete se pred Njim svi skupiti. (El-Enfal, 24.) Ovdje nalazimo pojašnjenje da se u onome čemu Poslanik, alejhi selam, poziva nalazi garancija života i izvor dostojanstva i sreće na oba svijeta. Četvrti poziv vjernicima: O vjernici, Allaha i Poslanika ne izdajite, i svjesno spram povjerenja međusobnog vjerolomni ne budite. (El-Enfal, 27.) Na ovome mjestu se vjernici upozoravaju da svoje tajne ne smiju odavati neprijatelju. Takav se postupak imenuje izdajom Allaha, Poslanika i Ummeta. Peti poziv vjernicima: O vjernici, ako se vi Allaha budete bojali, On će vam sposobnost razlučivanja istine od neistine podariti, i grijehe vaše On će vam prekriti i vama oprostiti! A Allah je posjednik dobra golemog. (El-Enfal, 29.) Ovim ajetom Uzvišeni Gospodar skreće pažnju muslimanima da je bogobojaznost (takvaluk) osnov svakom dobru, te da je njezin najveći plod svjetlo kojim Allah obasjava srca vjernika. Samo takvo srce je sposobno razlikovati pravi put od zablude. Šesti poziv vjernicima: O vjernici, kada se sa kakvom vojskom sukobite, vi čvrsti budite i Allaha mnogo spominjite da biste postigli sve što želite. (El-Enfal, 45.)

Preporod.info: Na koji način je mudrost koja se ogleda u bici na Bedru važna muslimanima u Bosni i Hercegovini danas?

Muftija Fazlović: Iz navedenih poruka se jasno vidi da je prvi uvjet pobjede neprestano sjećanje na Allaha Uzvišenog i svijest o Njegovoj moći koja nema granica i kojoj se niko ne može suprotstaviti. Uz ovu pretpostavku, od vjernika se zahtijeva zajedništvo, budnost i spremnost da se čuvaju vlastite vrijednosti. Tu stazu trasirali su muslimani na Bedru. Allah, dželle šanuhu, određuje ih našim uzorima. Na tom putu su svojoj vjeri i domovini bile predane ranije generacije Bošnjaka. Tako će, ako Bog da, postupati čuvari zemlje Bosne i Hercegovine i u budućnosti. Odvažno i mudro će bdjeti nad njezinim granicama, osiguravajući mir i slobodu za sve ljude.

(Preporod.info)