Platforma o saradnji IZ sa organizacijama islamskog određenja koje djeluju u BiH

Platforma o saradnji IZ sa organizacijama islamskog određenja koje djeluju u BiH

Rijaset Islamske u Bosni i Hercegovini na 15. redovnoj sjednici održanoj 30. decembra 2013. godine u Sarajevu je usvojio Platformu o saradnji Islamske zajednice sa organizacijama islamskog određenja koje djeluju u Bosni i Hercegovini. Naime, na 13. redovnoj sjednici, održanoj 17. septembra 2013., Rijaset Islamske zajednice imenovao je Komisiju da pripremi i predlaži Rijasetu Islamske zajednice principe za Platformu o saradnji Islamske zajednice sa organizacijama islamskog određenja koje djeluju u Bosni i Hercegovini.  Komisija je radila u sastavu: muftija dr. Nedžad Grabus, predsjednik, dr. Zuhdija Hasanović, zamjenik predsjednika, mr. Medina Mehmedović Mulalić, sekretar, dr. Šefik Kurdić, član, dr. Samir Beglerović, član, dr. Sedad Dizdarević, član i mr. Ekrem Tucaković, član.

Platforma o saradnji Islamske zajednice sa organizacijama islamskog određenja koje djeluju u Bosni i Hercegovini

Polazeći od trajnih kur'anskih uputa: „Vjernici su samo braća…“ (El-Hudžurat, 10); „I na put svog Gospodara mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj.“ (En-Nahl, 125); „Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu.“ (El-Maide, 2); “…i koji se o poslovima svojim dogovaraju…” (Eš-Šura, 38); „Samo Allahovom milošću, ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbježali bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima.“ (Ali Imran, 159); „Svi se  čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte“ (Ali Imran, 103);

Slijedeći praksu i riječi Muhammeda, a.s.: „Musliman je muslimanu brat, neće mu učiniti nasilje, niti će ga izdati; ko bude na pomoći svome bratu, Allah će biti njemu na pomoći; ko od muslimana otkloni neku nevolju, Allah će od njega otkloniti nevolju od nevolja na Sudnjem danu!“ (Buharija); „Najbolji musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni drugi muslimani, a najbolji vjernik je onaj koji je najljepše naravi“ (Taberani); „Ostavio sam vam dvije stvari, ukoliko ih se budete pridržavali, nećete nikada zalutati: Allahovu Knjigu i moj sunnet“ (Malik),

Rijaset Islamske u Bosni i Hercegovini na 15. redovnoj sjednici održanoj 30. decembra 2013. godine u Sarajevu je usvojio Platformu o saradnji Islamske zajednice sa organizacijama islamskog određenja koje djeluju u Bosni i Hercegovini.

1. Djelatnosti Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini temelje se na Ustavu Islamske zajednice i drugim normativnim aktima te Zakonu o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 5/04).

Djelovanje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini temelji se na Kur'ani-kerimu i sunnetu Muhammeda, alejhi-s-selam, islamskoj tradiciji Bošnjaka i zahtjevima vremena, primjenjujući okvir ehli-sunnetskog učenja, maturidijskog akaida i hanefijskog mezheba u vršenju obreda i tumačenju islamskih načela.

2. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osigurava punu vjerodostojnost u tumačenju islamskog učenja i prakse, nadležna je za ukupnu organizaciju i vođenje vjerskog života. IZ ima isključivo pravo donošenja ili davanja ovlasti za donošenje fetvi i šerijatskopravnih mišljenja, organiziranje svih oblika ibadeta, stalnih ili privremenih džemata, stalnih ili privremenih mekteba, prikupljanje i upravljanje sredstvima sadekatu-l-fitra i zekata, organiziranje hadža, klanja kurbana, sklapanje braka, uspostavljanje i upravljanje vakufima te druge obredne aktivnosti koje proistječu iz karaktera njene misije.

3. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini ima isključivu nadležnost za organiziranje formalnog islamskog obrazovanja. Za organiziranje neformalnog islamskog obrazovanja potrebno je dobiti suglasnost nadležnog organa Islamske zajednice.

4. Islamska zajednica u BiH izražava spremnost za saradnju sa organizacijama, fondacijama, asocijacijama i udruženjima građana, koja se s punim uvažavanjem odnose prema vjerskoj tradiciji muslimana u Bosni i Hercegovini, misiji Islamske zajednice i poštuju državne zakone, u cilju afirmacije i unapređenja islamske duhovnosti i morala, kulturnog, intelektualnog i materijalnog jačanja pojedinca, zajednice i društva općenito.

Islamska zajednica izražava punu spremnost i otvorenost za saradnju na temelju međusobnog uvažavanja i poštivanja nadležnosti i odgovornosti, sa organizacijama islamskoga određenja koje se u svojim programima rada posebno usmjeravaju na afirmiranje islamskih vrijednosti, zajedništva i međusobnog poštivanja među muslimanima.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini izražava spremnost na saradnju sa organizacijama i udruženjima civilnog društva koje rade za dobrobit svih ljudi i opći napredak društva.

5. Aktivnosti udruženja i organizacija u oblasti islamskog rada i djelovanja predstavljaju sadržajni i kvalitativni doprinos i nadopunu aktivnostima i djelovanju Islamske zajednice, a takve aktivnosti će se koordinirati i usaglašavati s Islamskom zajednicom. Saradnja s organizacijama islamskoga određenja uključuje pitanja koja su u isključivoj nadležnosti Islamske zajednice (navedena u tački 2 ove Platforme) tek kada nadležni organ Islamske zajednice donese pisanu odluku o djelimičnoj ili potpunoj saradnji ili djelimičnom ili potpunom prijenosu zaduženja i aktivnosti.

Islamska zajednica će odbiti saradnju sa organizacijama koje unose razdor, nesuglasice i nerazumijevanje među vjernike i u društvenu zajednicu.

6. Islamska zajednica je opredijeljena trajnom dijalogu i uspostavi dobrog razumijevanja između Islamske zajednice i udruženja civilnog društva koja su inspirisana islamskim vrijednostima.

Islamska zajednica je opredijeljena dijalogu i uspostavi dobrog razumijevanja sa organizacijama civilnog društva ili asocijacijama sa drugačijim pristupom u tumačenju islama sa ciljem postizanja saglasnosti za opće dobro muslimana u BiH i u pitanjima koja su od općeg interesa.

7. Rijaset Islamske zajednice će u okviru svojih službi pokrenuti saradnju i komunikaciju sa udruženjima i organizacijama islamskog određenja i održavati stalni kontakt sa nevladinim sektorom.

Rijaset Islamske zajednice će najmanje jednom godišnje organizirati savjetovanje i razgovore s predstavnicima nevladinog sektora.

8. Rijaset Islamske zajednice će kroz obrazovne institucije i stručne službe organizirati i voditi stručne razgovore o pitanjima koja su važna za djelovanje Islamske zajednice i odnos sa organizacijama islamskog određenja i općenito sa civilnim sektorom.

Rijaset Islamske zajednice pripremit će pravilnik o angažiranju uposlenika IZ-e u upravnim tijelima i programskim sadržajima nevladinih organizacija čiji osnivač nije Islamska zajednica.