Rijaset: Koje su nadležnosti Uprave za vjerska pitanja

Rijaset: Koje su nadležnosti Uprave za vjerska pitanja

Autor: E.Subašić…www.preporod.com

U nekoliko nastavaka donosimo pojednostavljeni prikaz novog ustrojstva Rijaseta i nadležnosti uprava

Direktori uprava imenuju se na mandat od četiri godine s mogućnošću imenovanja na još jedan mandat. Upravu Rijaseta čine: Uprava za vjerske poslove (trenutni direktor mr. Nusret Abdibegović), Uprava za obrazovanje i nauku (dr. Amri Karić), Uprava za pravne i administrativne poslove (Ismail Smajlović), Uprava za ekonomske i finansijske poslove (Zejnil Rebihić) i Uprava za vanjske odnose i dijasporu (Razim Čolić). Organizacione jedinice Rijaseta su: Ured za zekat, Ured za hadždž i umru, Ured za društvenu brigu i Izdavački centar El-Kalem.Uprava za vjerske poslove obavlja upravne i druge stručne poslove Rijaseta u području vjerskog života Islamske zajednice, koji se odnose na:

  • imamet; hatabet; mektebsku nastavu; hifz Kur’ana; posebne programe: daru-l-Kur’an, daru-l-hadis; zekat; sadekatu-l-fitr; hadž; umru; dženazu; ramazan; Bajrame; mubarek-noći; šerijatska vjenčanja; akiku; nadijevanje muslimanskih imena; sunetluk; obdaništa; programe za mlade; obuku odraslih; programe za žene; vjerske programe u oružanim snagama, policiji, zatvorima, bolnicama, kolektivnim boravcima; mevlude; tevhide; zikrove; vazove; predavanja; saradnju sa derviškim ustanovama/tarikatskim udruženjem; programe bošnjačkih dovišta; temelj; sljeme, useljenje; odnose sa džematom; članarinu; uvakufljavanje i razvijanje kulture uvakufljavanja; sadaku i sergiju; halal standarde; islamsko bračno savjetovanje; islamsko porodično savjetovanje; programe podrške jetimima; pripremu i realiziranje programa za osobe s posebnim potrebama; vjerske sadržaje u vjerskom turizmu i dr;
  • izradu strategija, planova i programa, projekata, izvještaja, te vođenje ovih aktivnosti na području Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini iz svoje nadležnosti; saradnju s nadležnom upravom na izradi sadržaja nastavnih planova, programa i udžbenika vjeronauke u javnim i privatnim školama;
  • inspekciju; nadzor; propisivanje sadržaja i organiziranje stručnih ispita za imame, hatibe, muallime i muallime; praćenje razvoja kadrova; predlaganje imenovanja, raspoređivanja i razrješenja imama, hatiba, muallima i muallima, vaiza; takmičarske, društvene i sportske programe za učesnike u obučavanju i projektima koje vodi Uprava;
  • izradu kriterija i standarda za ocjenjivanje rada imama, hatiba, muallima, muallima, vaiza i ocjenjivanje njihova rada; provođenje propisa o pitanjima iz svoje nadležnosti; pripremanje i predlaganje propisa iz svoje nadležnosti; uspostavu baze podataka iz svoje nadležnosti; kategorizaciju i vođenje registara džemata i medžlisa; obavljanje i drugih poslova iz svoje nadležnosti.

Uprava za vjerske poslove vrši nadzor nad poslovima i radom Ureda za zekat, Agencije za certificiranje halal kvalitete i Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS), kao organizacionim jedinicama i ustanovama Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.