Savjetovanje o desetogodišnjem razvoju obrazovnih i naučnih ustanova IZ

Savjetovanje o desetogodišnjem razvoju obrazovnih i naučnih ustanova IZ

Jednodnevno savjetovanje pod nazivom „Razvoj obrazovnih i naučnih ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini“ održat će se 16. aprila 2014. godine, s početkom u 9 sati i 30 minuta, u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu, Gazi Husrev-begova ulica br. 46.

Savjetovanju će prisustvovati najviši predstavnici Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini: Reisu-l-ulema i muftije, predstavnici diplomatskih predstavništava i Federalnog ministarstva obrazovanja, rektori univerziteta u Sarajevu, Zenici i Bihaću, dekani, prodekani, šefovi odsjeka i katedri islamskih fakulteta, direktori srednjoškolskih, naučnih, kulturnih i predškolskih ustanova Islamske zajednice i brojni drugi učesnici.

Naime, u nekoliko prethodnih mjeseci ekpertni timovi i radne grupe radili su na dokumentima: Strategija razvoja visokoškolskih i naučnih ustanova, Plan razvoja medresa, Studija o opravdanosti i izvodljivosti otvaranja školskih centara i  Studija o opravdanosti i izvodljivosti otvaranja predškolskih ustanova. Po završetku rada ekspertnih timova, Rijaset Islamske zajednice organizira savjetovanja u cilju prezentiranja navedenih strategija, planova i studija, njihove analize i diskusija, te usvajanja zaključaka koji bi doprinijeli kvalitetu navedenih materijala koji bi, potom, bili osnov za desetogodišnje planiranje razvoja odgojnih, obrazovnih i naučnih ustanova Islamske zajednice.

Intencije i ciljevi razvoja obrazovnih i naučnih ustanova Islamske zajednice

U prilogu slijedi rezime osnovnih intencija i ciljeva razvoja obrazovnih i naučnih ustanova Islamske zajednice koji se nalaze u predloženim materijalima ekspertnih grupa koje su radile na izradi ovih strategija.

Strategija razvoja visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada Islamske zajednice (2014. – 2024.)

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini želi prepoznatljivije definirati i urediti svoj akademski prostor i doprinijeti razvoju visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada. Ona želi da njene visokoškolske ustanove u budućnosti imaju ključnu ulogu u izgradnji njenog „socijalnog kapitala”, odnosno izgradnji Zajednice zasnovane na kvalitetnom znanju i povjerenju, saradnji, međusobnom uvažavanju i solidarnosti.

Ona će nastojati izgraditi vlastiti model visokog obrazovanja, naročito u dimenziji vjerskih nauka i obrazovanja imama. Stoga će u narednom desetogođu snažno podržavati integracijske procese unutar svog visokog obrazovanja, prvo posredstvom institucionalnog povezivanja i saradnje, potom posredstvom kreiranja razvojnih programa, razmjene studenata, nastavnika i istraživača, te izgradnjom i osavremenjivanjem zajedničke naučne i obrazovne infrastrukture.

Islamska zajednica će sa većim stepenom nadnesenosti i odgovornosti pristupiti prepoznavanju i korištenju novih mogućnosti te jasnije definirati svoju ulogu u razvoju savremenog, napose vjerskog, odgoja i obrazovnja svih nivoa, nauke, kulture, društvenog napretka i socijalne skrbi, te kadrovskog planiranja. U skladu s tim ona će podržavati i pokretanje novih studijskih programa i osnivanje novih ustanova, visokih škola, fakulteta, instituta i fondacija, ukoliko se za to ukaže potreba.

Studija o razvoju medresa

Radna grupa za izradu plana sinhroniziranog razvoja medresa, sačinjena od predstavnika svih medresa, izradila je plan nastavka reformi medresa. Plan donosi i neke novitete, kao što su jačanje izbornog područja u NPP-u, sticanje uvjeta za realizaciju dijela nastave na engleskom jeziku, standardizaciju ishoda obrazovanja sa težnjom da se isti i eksterno certificira uvođenjem nekog od priznatih standarda kvaliteta, te kontinuirano i plansko ulaganje u stručno usavršavanje nastavnog osoblja.

Studija opravdanosti i izvodljivosti osnivanja školskih centara

Školski centri Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, u perspektivi, predstavljat će jedinstven model organizacije odgoja i obrazovanja djece od najranijeg uzrasta do završetka srednje škole. Na ovaj način Islamska zajednica je opredijeljena da djeluje sistemski, uvažavajući kontinuitet i cjeline koje čine svi nivoi odgoja i obrazovanja i međuzavisnosti njihovih dijelova.

Drugo prepoznatljivo obilježje Centara je inkorporacija međunarodnog Cambridge programa u sve njegove sastavnice u skladu sa važećim propisima obrazovne politike u Bosni i Hercegovini. Ovim se pruža mogućnost sticanja znanja u skladu sa najsavremenijom metodologijom te mogućnost bilingvalnog i multilingvalnog obrazovanja na svim nivoima. U osnovoj i srednjoj školi učenici će imati mogućnost dobiti dualnu diplomu.

Studija opravdanosti i izvodljivosti otvaranja predškolskih ustanova u okviru IZ

Ekpertni tim je uradio Studiju opravdanosti i izvodljivosti otvaranja predškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Otvaranje dogojno–obrazovnih institucija prvenstvno ima za cilj zbrinjavanje, zaštitu, njegu, odgoj i obrazovanje djece ranog uzrasta u duhu islamskog svjetopogleda. Predškolske ustanove, sa svojim specifičnim programom, pružat će istovjetnu mogućnost boravka djece drugih konfesija kako bi osigurale jednake mogućnosti prijema za svu djecu.

Paralelno sa otvaranjem obdaništa, Islamska zajednica će raditi na osposobljavanju kvalitetnog obrazovnog kadra kako bi isti mogao po svojim kompetecijama da realizuje vjerski i zakonom obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja. Otvaranje predškolskih ustanova će pratiti najviše standarde kvalitete kako bi po svojoj funkciji bili konkuretni na tržištu rada. BiH još uvjek na dnu ljestvice u odnosu na susjedne zemlje po pitanju obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem i modernizacijom programa odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu.

Otvaranje predškolskih ustanova znatno će doprinjeti u globalnom pristupu obrazovanju definiranom u Milenijskoj deklaraciji  UN-a (MDGs) i ciljevima Evropske unije u pogledu poboljšanja kvaliteta i efikasnosti obrazovanja i obuke, njihove dostupnosti i prohodnosti unutar zajedničkog evropskog prostora.