Šta nam donosi projekat harmonizacije podataka na nekretninama?

Šta nam donosi projekat harmonizacije podataka na nekretninama?

Piše: Admir Đulić

Evidentiranje zemljišta u Bosni i Hercegovini ima veoma dugu tradiciju, koja seže čak i do srednjeg vijeka. Prva potupuna evidencija zemljišta u Bosni i Hercegovini, odnosno uspostava katastra zemljišta i zemljišne knjige izvršena je od strane Austro-Ugarske vlasti. Od tog vremena pa sve do danas, egzistira tzv. austrougarski, odnosno stari premjer zemljišta. Paralelno sa navedenim premjerom egzistira i katastar zemljišta zasnovan na tzv. novom premjeru, koji je uspostavljan nakon Drugog svjetskog rata, pa sve negdje do kraja 1991. godine. Katastarski podaci zasnovani na novom premjeru i podaci zemljišne knjige zasnovani na starom premjeru su sve do danas održavani nezavisno jedni od drugih, a sve promjene koje su se dešavale u katastarskom operatu dodatno su uticale na činjenicu da su podaci starog premjera i upisa prava na istom postajali različiti od upisa prava u katastarskom operatu.

Eklatantan primjer je vakufska imovina. Oduzeta vakufska imovina je u većini slučajeva upisivana na novog titulara prava, kako u katastru, tako i u zemljišnim knjigama. Međutim, vakufska imovina koja je ostala na raspolaganju Islamskoj zajednici, različito je upisivana u katastarskim operatima od onih u zemljišnim knjigama. Danas nije rijetkost u zemljišnim knjigama naći upise muhamedanskih općina na imovini Islamske zajednice koja nije pripadala određenom vakufu iz vremena prve uspostave zemljišnih knjiga, niti različite upise organa i ustanova Islamske zajednice u katastarskim operatima iz skorijeg vremena, a koji su opet različiti od upisa u zemljišnim knjigama. Nemali je broj i građana u Bosni i Hercegovini pokazivao interes da nekretnine koje su posjedovali upišu u zemljišnu knjigu, što je stvorilo sliku nepovjerenja u zemljišne knjige i njihove nesređenosti, a samim time i neefikasnosti rada sudova, odnosno njihovih zemljišnoknjižnih ureda.

Međutim, Zakon o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine predvidio je mogućnost da se navedeni problemi prevaziđu kroz uspostavu, odnosno zamjenu zemljišne knjige, a što je već potvrđeno kroz pozitivnu praksu nekih zemljišnoknjižnih ureda. Primjena ovog modela olakšao bi evidentiranje jedinstvenog titulara prava nad cjelokupnom vakufskom imovinom, koji je prema Ustavu Islamske zajednice Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Svakako, ovaj model bi olakšao i primjenu novih zakonskih rješenje, poput novog zakona o premjeru i katastru, koji je za razliku od Republike Srpske, u Federaciji još uvijek u formi nacrta.

Model upostave i zamjene zemljišne knjige kao model jedine i trenutno moguće varijante prevazilaženja navedenih problema prepoznala je Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koja je uz finansijsku pomoć Svjetske banke pokrenula projekat uspostave i zamjene zemljišnih knjiga, odnosno harmonizacije podataka starog premjera sa podacima novog premjera. Navedeni projekat se vodi kroz zemljišnoknjižne urede općinskih sudova u Federaciji i općinske službe nadležne za poslove katastra. Projektom je obuhvaćeno 243 katastarskih općina sa bribližno 750.000 parcela na području čitave Federacije. Projekat je trenutno započet na području općina Gračanica, Posušje, Tešanj, Bugojno, Goražde, Gradačac, Mostar, Bihać, Cazin, Tomislavgrad i Velika Kladuša. Trenutno je u fazi okončanje tenderske procedure za općine Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Ilijaš, Kakanj, Zenicu, Maglaj, Zavidoviće, Čapljinu, Tuzlu, Orašje, Živinice, Kalesiju i Lukavac. Projekat se provodi do septembra 2018. godine i u narednim fazama će biti uključene ostala područja Federacije. Bitno je napomenti da se projekat harmonizacije podataka provodi u potupunosti besplatno, za razliku od ranijih uspostava novih zemljišnoknjižnih uložaka (tzv. čišćenje gruntovnice), koji su koštali od 800,00 do 1.000,00 KM.

U pokrenutim postupcima harmonizacije podataka ostavljena je mogućnost svim zainteresovanim licima da prijave neka od svojih prava, za koja smatraju da ih imaju na određenim nekretninama. Zbog nezavisnog održavanja katastarskih podataka od onih upisanih u zemljišne knjige, veliki je broj onih koji su upisani kao posjednici u katastarskim operatima, a nisu upisani kao vlasnici u zemljišnim knjigama i vice versa. Takvi će se moći uz valjan pravni osnov, odnosno dokazivanje prava, upisivati u onim evidencijama u kojim nisu upisani kao titulari određenih prava.

Bitno je naglasiti da ovim projektom ničija prava neće biti ugrožena i svako će i nakon realizacije ovog projekta biti u mogućnosti da provjeri upis i ostvari prava na svojim nekretninama u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Kroz ovaj projekat se radi na upisu i prenosu prava koja su do sada upisivana u knjigu položenih ugovora i druge evidencije, koje svakako nisu bile pouzdane, jer su ih svi sudovi vodili na neki svoj način, a ovako se iste na jedinstven način evidentiraju i vode u skladu sa važećim propisima.

Kada je u pitanju vakufska imovina, ovaj projekat će posebno srediti stanje u onim sredinama gdje su vršena uvakufljenja nekretnina bez predhodno usklađenih podataka starog sa podacima novog premjera, jer se u takvim postupcima uvakufljenja zakonit posjednik nekretnine smatrao i pretpostavljenim vlasnikom.

Primjer neusklađenih podataka starog sa podacima novog premjera je područje općine Tešanj. Na području općine Tešanj uglavnom su vršena uvakufljenja nekretnina bez predhodno usklađenih podataka starog sa podacima novog premjera. Razlog navedenoj praksi je rasterećenje potencijalnih vakifa od previsokih troškova usklađivanja podataka kroz uspostavu novog zemljišnoknjižnog uloška. Ukoliko bi se neko od potencijalnih vakifa ipak odlučio za navedenu upostavu, postupak provođenja uspostave bi zbog predviđenih rokova ili zbog neočekivanih komplikacija oko dokazivanja prava na nekretnini dodatno usložnio postupak uvakufljenja.

Projekat harmonizacije podataka upravo pruža jedinstveno objedinjavanje podataka i na vakufskoj imovini, što će znatno uvećati njenu vrijednosti ali i doprinijeti lakšem evidentiranju iste u jedinstvenoj bazi podataka koja se vodi u Vakufskoj direkciji. Isto tako, ovaj projekat će pružiti mogućnost svim potencijalnim vakifima da konačno uvakufe nekretninu sa urednim upisima, kako bi se izbjegle sve moguće komplikacije oko iste nakon izvršenog uvakufljenja.

Kada se u kontekstu provođenja projekta harmonizacije podataka spomene vakufska imovina, ne može se, a ne spomenuti općina Tešanj, kao primjer uspješne saradnje Islamske zajednice i direktnih nosioca projekta harmonizacije podataka Dijane Brkić, rukovodioca Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Tešnju i Nadira Medarića, pomoćnika Općinskog načelnika i rukovodioca Službe za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Općine Tešanj, koji su dali podršku Islamskoj zajednici u pripremama za realizaciju navedenog projekta na vakufskoj imovini na području općine Tešanj.

Da bi se ovaj projekat što efikasnije realizirao moramo svi dati svoj doprinos. Dakle, na nama je svima da izvršimo na vrijeme provjere podataka na svojim nekretninama i iskoristimo ovaj projekat za konačno rješavanje svih otvorenih pitanja na našim nekretninama.

_____________________

* Admir Đulić je diplomirani pravnik i trenutno je zaspolen u Medžlisu IZ-e Tešanj na poslovima sekretara Izvršnog odbora i rukovodioca Administrativno-pravne službe. Admir Đulić je aktivni član Stručnog tima Vakufske direkcije za implementaciju Zakona o premjeru i katastru RS.